Årets FN tema «The Air We Share»

Vil du bidra til en grønnere morgendag? Det er store forskjeller på luftfilter i fht. effektivitet Derfor er det viktig å bruke luftfilter som har tilstrekkelig filtreringsevner og partikkelutskilling i fht. bruken.

Det er store forskjeller på luftfilter i fht. effektivitet

Derfor er det viktig å bruke luftfilter som har tilstrekkelig filtreringsevne og partikkelutskilling i fht. bruken.

Vil du bidra til en grønnere morgendag?

Bærekraftige luftfilter bidrar til god filtrering med mindre forurensninger i luft, vann og på land. Årets FN tema «The Air We Share»  7.september 2023 fokuserer på luftforurensningens grenseoverskridende natur, og understreker behovet for kollektiv ansvarlighet og handling.

Konsekvensene av klimaendringer blir stadig tydeligere i de fleste deler av verden, og generell bevissthet om klimarisiko for både samfunn og økonomi er økende. 

Skal mydigheter og næringsliv kunne tilpasse seg best klimaendringene, imøtekomme risiko, så er det viktig å forstå at konsekvenser av klimaendringer i én del av verden også kan ha store konsekvenser helt andre steder.

Begrepet grenseoverskridende klimapåvirkning ble av Finland allerede i 2005 definert, og tatt i bruk i forbindelse med utarbeidelsen av Finlands første nasjonale klimatilpasning`s strategi.

Analyser ble gjennomført i sektorene jordbruk og matproduksjon, skogdrift, vannressurser, turisme, transport, kommunikasjon, energi og forsikring. (Hvordan vil disse sektorene være utsatt for påvirkning som følge av fysiske klimaendringer i andre land?)

Med dårlig luftkvalitet følger dårligere helse, men dårlig luftkvalitet går også utover biologisk mangfold og plantevekst.

Redusert plantevekst som følge av forurensing gjør at plantene har mindre potensiale til å absorbere karbondioksid. Dermed får de også mindre evne til å regulere klimaendringene.

Stadig flere selskaper anerkjenner klimaendringer som en risiko for egne operasjoner

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling:

En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Sunn luftkvalitet er viktig for å nå bærekraftsmålene

De største partiklene avsettes i øvre luftveier. Mindre partikler, med en diameter på under 2,5 µm, kan følge med lufta vi puster inn og helt ned i lungene. 

Samfunnet bærer høye kostnader for luftforurensning på grunn av de negative innvirkningene på bla. økonomien og arbeidsproduktivitet. De økonomiske fordelene ved  innvisteringer i luftforurensning`s kontroller gir klart kostnadseffektive løsninger for håndteringer av luftforurensning.

Originalt er luftfiltersystemet som regel dimensjonert for normale driftsforhold. Ved behov for hyppigere filterskift anbefales det å gjøre endringer for å unngå økt motorslitasje.

Velger man å rengjøre luftfilteret ved å blåse trykkluft gjennom filteret medfører dette ødeleggelse av filterert. En indikator er en bedre løsning, da indikatoren viser rødt når filteret er tett og må byttes.

I bygninger brukes luftfiltre vanligvis i klimaanlegg og varmesystemer. Luftfiltrene hjelper til med å forbedre inneklimaet ved å fjerne partikler som støv, pollen og dyrehår fra luften. Dette kan bidra til å redusere allergier og luftveisproblemer for mennesker som er sensitive for disse stoffene. Det er viktig å skifte luftfilteret regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal.

Godt inneklima med minimal energibruk er avhengig av riktig ventilasjon og filtrering.

Den vanligste måten å rense luften på er å bruke en luftrenser med HEPA filtre

HEPA står for High Efficiency Particulate Air filter.

I Europa betyr dette at et filter vil fjerne 99,95% eller mer av partiklene (inkludert pollen og støvmidde) fra luften som passerer gjennom det.

Mekaniske, eller HEPA-luftfiltre, er designet for å fjerne små luftbårne partikler, som støv, mugg, pollen og flass fra kjæledyr fra luften ved å fange dem på filtermedier for fjerning. 

HEPA filtre er svært effektive for å fjerne partikler fra luften, men kan ikke filtrere ut alle typer luftforurensninger.

Det anbefales derfor å bruke profesjonell hjelp for å sikre  riktig bruk og vedlikehold.

Eurovent er Europas industriforening for innendørsklima, prosesskjøling og matkjøleteknologier.

EU-kommisjonen har åpnet den offentlige høringen for handlingsplanen for varmepumper med svarfrist 30.08.2023.

Grove og fine støvfiltre som brukes i luftkondisjonerings- og ventilasjonssystemer i Europa og andre land i verden velges generelt i henhold til klassifiseringer.

 

ISO 16890 – Internasjonal teststandard for luftfilter

ISO 16890 definerer testprosedyrer og et klassifikasjonssystem for luftfilter, som brukes i generelle ventilasjonssystemer. I ny standard ISO-16890 er det mer beskrivende om hva filteret faktisk fanger opp av partikler, og hvilken størrelse av partikler og svevestøv som fanges opp. 

 

Det er store forskjeller på hvor effektivt filtrene er. Derfor er det viktig å bruke filtre som har tilstrekkelig filtreringsevne/ partikkelutskilling i fht. bruken

I bilindustrien brukes luftfiltre for å hindre at partikler og forurensninger kommer inn i motoren. Dette kan forbedre motorens ytelse og levetid. Luftfiltre på kjøretøy bør også skiftes regelmessig for å sikre at motoren får tilstrekkelig lufttilførsel. 

Luftfiltre brukes også i industrielle applikasjoner for å beskytte utstyr og arbeidere mot farlige partikler og forurensninger. For eksempel brukes luftfiltre i fabrikker for å beskytte arbeidere mot farlige kjemikalier eller støvpartikler som kan føre til helseproblemer.

Luftfiltre bidrar til forbedring av inneklimaet. De beskytter også mennesker og utstyr mot farlige partikler og forurensninger.

Det anbefales å skifte luftfilteret regelmessig for å sikre at filtrene fungerer som de skal, og for å forbedre luftkvaliteten i omgivelsene.

En moderne 16 liters dieselmotor med elektronisk innsprøytning og intercooler trenger over 40 000 liter luft pr. minutt. I tøffe miljøer med høy støvkonsentrasjon stilles det strenge krav til et luftfilter.

En moderne 16 liters dieselmotor med elektronisk innsprøytning og intercooler trenger over 40 000 liter luft pr. minutt. I tøffe miljøer med høy støvkonsentrasjon stilles det strenge krav til et luftfilter.

En dieselmotor slites ut av 250 gram smuss i form av faste forurensninger. Originalt er luftfiltersystemet som regel dimensjonert for normale driftsforhold. Ved behov for hyppigere filterskift anbefales det å gjøre endringer for å unngå økt motorslitasje.

Den velkjente og allment aksepterte anbefalingen om terskelverdier for PM-konsentrasjoner i luften vi puster, ble utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO=Word Health Organization) i boken ‘Air Quality Guidelines – Global update 2005’.

WHOs retningslinjer for luftkvalitet gir veiledning for å redusere helseeffektene av luftforurensning.

World Health Organization

Partikulært materiale (PM):

Partikulært materiale/partikkelmateriale (PM) er en samlebetegnelse på partikler i luft eller i vann.

 • En mikrometer (1µm) = 0.001
 • mm =1000
 • nanometer= 10-6 meter.

Partikkelkatagorier

 • PM 100 – Store støvpartikler som er over 100 micrometer (µm) store. Disse faller raskt ned og blir liggende.
 • PM 10 (grovfraksjon og finfraksjon)) Dette er partikler som er opp til 10 μm store og inkluderer pollen og blant annet veistøv(svevestøv)
 • PM 2.5 (finfraksjoner) – Dette er partikler som er lik, eller  mindre enn 2.5 μm i diameter. Dette er omtrent 30 ganger mindre enn bredden av et hårstrå. De minste partiklene er så små at flere 1000 av disse kan få plass på samme areal som punktumet i slutten av denne setningen. Dette er bakterier, soppsporer, små pollenfrø og fra ulike forbrenningsprosesser som vedfyring, eksos fra biler og annet.
 • PM 1(ultrafin fraksjon) virus, nano-partikler og fint svevestøv (bileksos)

De viktigste kildene til svevestøv (PM10 og PM2,5) er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensning. 

Effektiv filterfiltrering for å redusere luftforurensninger

Luftforurensninger er komplekse blandinger av faste partikler, væskedråper og gasser. De kan kommer fra mange kilder. Det kan være fra husholdninger(brensel), industrielle skorsteiner, trafikk eksos, kraftproduksjon, åpen forbrenning av avfall, landbruk og en rekke andre kilder.

I henhold til WHO`s regler og prosedyrer for utvikling av retningslinjer er det etablert flere ekspertgrupper. Hver med en helt spesifikk funksjon.

AQG (Verdens helseorganisasjons retningslinjer for luftkvalitet) fungerer som et globalt mål for nasjonale, regionale og bymyndigheter for å arbeide for å få bedre helse for innbyggerne ved å redusere luftforurensningen.

Effektiv filtrering av støv er en forutsetning for god luftkvalitet inne i et produksjonslokale eller for å hindre at forurensninger ledes ut i omgivelsene. For å oppnå optimal luftkvalitet og kostnadseffektivt energiforbruk er det viktig å bytte støvfilter til rett tid.

Helsevern er målet for alle EUs lover og standarder innen landbruk, husdyrhold og matproduksjon. Et omfattende lovverk som omfatter hele EU dekker hele matproduksjons- og foredlingskjeden i EU, samt importerte og eksporterte varer.

Kvalitets filter leveres med materialer i hht. EU Food og FDA standarder.

EU-kommisjonens mattrygghetspolitikk

Arbeidsmiljølova setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt inneklima med luft fri for helseskadlige, sjenerende eller belastende forurensninger

Bygg- og anleggsvirksomhet kan være en betydelig kilde til utslipp av luftforurensning lokalt. Det kan være utslipp fra anleggsmaskiner, graving og transport av masser. 

Ved å bruke høykvalitets filter øker både energieffektiviteten, lønnsomheten, og bidrar også til renere luft og mindre forurensning. 

Interfil jobber hver eneste dag med å lage norske, kortreiste ventilasjonsfilter som tar vare både på mennesker og miljø

I produksjonen blir det bla. brukt kortreiste råvarer, og furu blir brukt som rammer i miljøfiltrene.

Et mål er å utvikle filter med lavest mulig energiforbruk under driften uten at det skal gå ut over filtreringsevnen.

Ved å velge filter med fururammer er du med på å spare miljøet for utslipp.

Derfor er tre miljøvennlig

Med eget testlaboratorie overvåkes det kontinuerlig med kontroller av råvarer, ferdige filter og fremtidens ventilasjonsfilter.

Labratoriet er Norges mest avanserte testfasaliteter for testing av ventilasjonsfilter, og det eneste som kan teste filter i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard (ISO16890:2016).

Interfil`s sertifiseringer:

 • Eurovent
 • P-merket
 • Miljøfyrtårn
 • ISO 9001

I tillegg er Interfil medlem av Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje.

«Eurovent Certita Certification» er anerkjent som en verdensledende leder innen tredjeparts produktytelsessertifisering for produkter for oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og kjøling.

Sertifiseringsprogrammet har stor betydning for produsenter som kan utnytte dei for å oppnå høgare kvalitetsstander og overholde myndighetenes krav.

Eurovent-sertifiseringen er din garanti for at de tekniske verdiene som blir oppgitt er riktige.

P-merket er ventilasjonsbransjens strengeste sertifiseringsordning.

Miljøfyrtårn

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. 

Miljøfyrtårn bistår virksomheter i hvordan de helt konkret kan gjøre forskjeller i sitt klimaavtrykk, uavhengig av størrelsen på virksomheten. 

IOS 9001 er et ledelsessytem som tilfredsstiller alle krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø.

Kabinfilter og filterhus for kabinventilasjon på store kjøretøy

Maskinførere er en stor og viktig yrkesgruppe. De tilbringer det meste av sin arbeidsdag i kabinen. Maskiner jobber i omgivelser med stor variasjon i været, og med ulik mengde støv og partikler i luften.

God luftkvalitet i kabinen sikrer god helse for maskinføreren. For landbruk i Europa gjelder DIN EN 15695 standarden.

Ønsker du et kabinfilter med samme effektivitet som for arbeidsmaske finhet P3 (Effektivitet: 99,95 %, i henhold til EN 143), så tilsvarer dette HEPA H13 (filterklasse for ventilasjonsfilter som også gjelder for kabinfilter).

 

Anerkjente varemerker på kabinfilter er MANNFILTER og Fleetguard

Høykvalitets kabinfilter for store kjøretøy. Parts AS i tilbyr et bredt produktspekter av kabinfilter med kjente varemerker som MANN FILTER og Fleetguard.

15026

AF4608

AF27692

CU2184

H4 Lekang filterhus for kabinventilasjon

Filterhuset fra Lekang er et komplett kabinventilasjonsanlegg som gir god ventilasjon og beskytter mot skadelig støv under tung drift. Anlegget har en vifte med tre hastigheter.

Filterhus for kabinventilasjon.

99300

Vi har bransjekunnskap i et bredt spekter av bransjer

Blogg

 • Bærekraft i bygg og Anlegg
 • Miljø og Klimakrav
 • Innovasjon og Digitalisering i anleggsbransjen
 • Fagartikler

 

Blogg Parts AS Bærekraft i bygg og anlegg. Miljø og klimakrav. Innnovasjon og digitalisering i anleggsbransjen. Fagartikler.
Luftfilter - Kabinfilter - AC