LANDBRUK og skogsdrift

Vi kartlegger filter på landbruksmaskiner, og filterløsninger for bedre luftkvalitet i driftsbygninger.

Gjør det enkelt!

En type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy.

Bærekraftig filtrering for fremtidens landbruk og skogsdrift

Vi forstår at våre produkter ikke bare påvirker ytelsen til maskiner og utstyr, men også har en direkte innvirkning på miljøet.

I 2015 introduserte FN «Agenda 2030», og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene omtales som Sustainable Development Goals, SDGs

Bærekraftig virksomhet for Parts AS handler om å drive en virksomhet med fremtiden i tankene for våre kunder. Bærekraftige filter og filterløsninger er designet med avansert teknologi for å redusere utslipp fra landbruks- og skogsmaskiner. Dette ikke bare forbedrer luftkvaliteten, men hjelper også med å møte stadig strengere miljøkrav.

 

Ved å bruke riktig filter av høy kvalitet på maskiner og utstyr får våre kunder:

 • Forlenget levetid på maskiner og utstyr. Med filter som fjerner partikler og urenheter reduseres slitasjen på komponenter og systemer.
 • Redusere forbruk av smøreolje, Ren olje skal ikke byttes like ofte som forurenset olje. Med færre oljeskift reduseres også ressursbruken.
 • Redusere kostbare driftsstanser. Ved å kombinere filtrering med tilstandsovervåking som varsler om endringer i oljens kvalitet blir vedlikeholdet mer proaktivt og økonomisk.
 • Bidra til renere luft . Våre filter sørger blant annet for at utslipp fra industrien ikke er forurenset slik at luften vi puster inn er mindre forurenset.

 

Det er store forskjeller på luftfilter i fht. effektivitet

Les mer på vår blogg om «Grønnere morgendag med bærekraftige luftfilter»

Vi er glad for å kunne samarbeide med kunder innen landbruk og skogsdrift over hele Norge med levering av bærekraftige filter, filterløsninger, smøreoljer og annet utstyr til landbruks – og skogsmaskiner.

Det er registrert totalt ca.38.000 jordbruksbedrifter i Norge, som forsyner den norske befolkningen med blant annet kjøtt, egg, melk, korn og grønnsaker.

Jordbrukssektoren har et selvstendig ansvar for å ivareta miljøhensyn. Over lang tid har den hatt ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder.

Et viktig innsatsområde framover er tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket.

Intensjonsavtale mellom jordbruket (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og regjeringen ble inngått i 2019. Avtalen setter mål for reduserte klimagassutslipp, økt opptak og lagring av karbon i jordbruket.

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2023 – 2026

Skogen har fra de eldste tider vært en viktig del av næringsgrunnlaget i Norge, og tilbake til 1500-tallet forsøkte myndighetene å føre en restriktiv skogpolitikk

Skogbruk er en langsiktig produksjon som planlegges i et hundreårs perspektiv. I 2022 ble det eksportert 2,15 mill. kubikkmeter sagtømmer og 1,96 mill. kubikkmeter massevirke av gran og furu.

Skogen er viktig for regulering av klimaet både lokalt, regionalt og globalt.

Norge har en større andel privatskog enn noe annet land i Skandinavia. Av det produktive skogarealet eier privatpersoner cirka 77 prosent.

 

FN`S bærekraftsmål nr.2

FN^s bærekraftmål nr. 2 sier at skal alle kunne spise seg mette må vi fordele ressursene, og ta vare på maten vi produserer på en bedre måte enn i dag. Dette kan blant annet gjøres gjennom:

 • Mer lokal matproduksjon
 • Ved å produsere maten på en mer bærekraftig 
 • Ved å utnytte ressursene våre i jordbruk, skog og fiske på en bedre måte.
FN`s bærekraftsmål nr.2 - Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har koordineringsansvaret for å følgje opp FN sitt berekraftsmål nr 2.

Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og bedre ernæring, og fremje berekraftig landbruk.

Høsten 2023 holdt regjeringen en nasjonal dialog om bærekraften i det norske matsystemet der aktører fra ulike deler av matsystemet møttes.

Rapporten er tredelt:

 • hovedlinjene i regjeringens arbeid med bærekraftige matsystem
 • oppsummerer diskusjonene under nasjonal dialog
 • sammendrag av de skriftlige innspillene.

Bærekraft i det norske matsystemet

FNs koordineringsenhet for matsystem berømmer Norge for aktiv oppslutning om FNs bærekraftsarbeid

Bærekraft i det norske matsystemet

Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet

Bærekraftig fiilter og filterløsninger for landbruks - og skogsmaskiner

Ved å velge Parts AS som din partner for filtre til landbruks- og skogsmaskiner er du med på å forme en bærekraftig fremtid for hele sektoren.

Vi tror på kraften av bærekraftig filtrering for å bevare naturen, beskytte maskinerog skape en sunnere planet for kommende generasjoner.

Bruken av høykvalitets filter og bærekraftige filterløsninger i fjøs er av avgjørende betydning for å sikre optimal luftkvalitet for både dyr og mennesker.

 1. Beskyttelse av dyrehelse
 • Høykvalitets filter bidrar til å redusere mengden partikler, og støv i luften i fjøset. Noe som er essensielt for å opprettholde god helse for dyrene
 • Filtrering av luften bidrar til å minimere risikoen for luftbårne sykdommer og allergener. Noe som er spesielt viktig i landbruks miljøer

   2. Forbedret arbeidsmiljø

Filtrering av luften gir også fordeler for de som jobber i fjøset. Ren luft skaper et bedre arbeidsmiljø, reduserer eksponeringen for potensielt skadelige partikler, og fremmer trivselen.

  3. Bærekraftige løsninger

Å velge bærekraftige filterløsninger understreker engasjementet for miljøvern. 

 4. Energieffektivitet

Høykvalitets filter kan bidra til å opprettholde en jevn luftstrøm med mindre energiforbruk. Dette ikke bare reduserer driftskostnadene, men viser også en forpliktelse til energieffektivitet.

VÅRE VAREMERKER PÅ FILTER OG FILTERLØSNINGER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) -Argo-Hytos Bosch – Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – Separ Filter – Interfil – Interfil – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun

Fleetguard

 • Kvalitet du kan stole på med bærekraftig, enestående filterteknologi og premiumprodukter
 • Anerkjent produsent av filtreringsløsninger av høy kvalitet for ulike sektorer, inkludert landbruk og industri.
 • Selskapet har implementert initiativer for å redusere miljøpåvirkningen av produksjonsprosesser, og materialbruk. Selskapet legger stor vekt på resirkulering, og avfallsreduksjon.
 • Hos Fleetguard investeres det mye i forskning og ingeniørteknologier, som resulterer i utvilsomt sunnere filter og filterløsninger
 • Det bredeste utvalget av filtre og kjølevæsker i tungindustrien finner du hos Fleetguard. 

Cummins Filtration er nå Atmus Filtration Technologies

Selskapet har nådd en viktig milepæl i å etablere seg som et frittstående selskap med kunngjøringen i 2022 av sitt nye navn «Atmus Filtration Technologies».

Steph Disher, visepresident for Cummins Filtration, uttaler at Atmus-merket gjenspeiler alt de gjør i dag for å beskytte kunders utstyr og planeten vår. Merket er også en refleksjon av de har potensiale til å gjøre i fremtiden.

Grønne og blå toner gjennom hele logoen signaliserer merkets forpliktelse til miljø, mens gradientbehandlingen er et nikk til filtrering.

Selskapets ikoniske Fleetguard-merke vil forbli en del av Atmus Filtration Technologies’ portefølje.

Fleetguard

 

Bosch Rexroth

En global aktør som produserer filtrering`s produkter for bla. marine og industri for ulike bruksområder, inkludert hydrauliske systemer.

Bosch Rexroth sin filter divisjon ble solgt til Hengst Filtration GmbH i 2021.

Du vil fortsatt kunne bestille de samme filtrene av oss. 

Hengst Filtration GmbH er ledende innen filtrering, og som et ledd i overtagelsen overtar Hengst Filtration hele Bosch Rexroth sitt produktsortiment innenfor filtrering. I tillegg også produksjonsanlegget, og de ansatte på fabrikken i Tyskland

Arbeidet med å optimalisere produksjonsprosessene for å minimere avfall og energiforbruk står sterkt, og de integrerer bærekraftige materialer der det er mulig.

Rexroth begynte med smiing av jern fra malm, fortsatte med støperi for støpejern, og kom inn på hydraulikk markedet på 1950-tallet. Selskapet la da grunnlaget for å bli en global markedsleder.

Bosch Rexroth AG

Hengst Filtration GmbH

 

Filter og filterelementer til traktorer, skogsmaskiner og annet utstyr innen landbruk

Uren diesel på landsbruksmaskiner

Uren diesel er et problem for mange i bransjen. Vi anbefaler fyllestasjonsfilter og diesel forfilter med vannutskiller til traktorer

Vann i dieselsystemet på nye traktorer kan raskt forårsake skade for kr 50.000 til 100.000

Dårlig vedlikehold av dieseltanken på traktoren kan bli store kostander

Dårlig vedlikehold av dieseltanken er ofte årsaken til at traktoren får motorstopp

Dieseldyr er alger (mikrober) som vokser i overgangen mellom vann og diesel nederst i dieseltanken

Klarer du å ta forhåndsregler som forhindrer kondens i dieseltanken, så unngår du også dieseldyr og at filteret tetter seg til

Dieselmikrober lever på vannflaten under dieselen og etterlater seg en seig masse som tetter filter og skader tank, rør og motorsystem og kan også føre til motorhavari

Hva gjør du om dieseldyr oppdages i tanken?

Vi anbefaler rengjøring, tømming av tank og skifte  av filter

Bio-Protect 2 

En sikker vinner i kampen mot dieseldyr

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Bio-Protect 2 – Norskprodusert
Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer. Norskproduserte Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.

Støvfilteranlegg – Filtersystemer – Siloer

Ventilasjonen i bygninger er svært viktig for både dyr og mennesker.

Med ventilasjonsanlegg kontrolleres fuktighet, temperatur og forurensningsgrad i rommet alt etter hvor omfattende anlegget er.

Hensikten er å gi et gunstig klima for ulike prosesser eller for å oppnå behagelige forhold i oppholdsrom.

Alle dyr har en komfortsone for miljøet de trives best i. 

Komfortventilasjon har til hensikt å gjøre romklimaet best mulig. Industriventilasjon tilpasses industrielle prosesser.

Ventilasjon er ganske viktig av mange grunner. Det gir tilførsel av frisk luft, regulerer inneklimaet, og fjerner støv og partikler.

Inneluftkvalitet betegner i hvor stor grad inneluften er forurenset av gasser eller partikler. God inneluftkvalitet kan oppnås ved å velge materialer som ikke avgir støv eller gasser, unngå forurensende aktiviteter som røyking, samt sørge for godt renhold og tilstrekkelig ventilasjon. Alle bygningsmaterialer som eksponeres mot inneluft, avgir støv eller gasser i større eller mindre grad.

Termiske omgivelses faktorer omfatter lufttemperatur, lufthastighet(ventilasjon), luftfuktighet og temperatur på flatene rundt dyrene. De øvrige klimafaktorene gjelder luftkvaliteten. Dvs. innholdet av gasser, støv og mikroorganismer. 

Vi tilbyr filterelementer av høy kvalitet som fjerner støv i luft og gasser i alle typer produksjonsprosesser. 

De fleste filtre på markedet i dag utstyres med filtervakt som varsler når trykkfallet overstiger en viss fastsatt verdi. Dvs. at filteret er tett og må renses eller skiftes ut.

 

Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.

Et utvalg av våre produkter

Hydraulikkfilter for dieselmotorer. Filterlementer og komplette filterhus
Filter
Mobil™ Motoroljer - Enten du trenger en syntetisk eller syntetisk blandingsolje til bilen eller lastebilen din – eller til og med motorsykkel- eller racingoljer – kan riktig olje hjelpe deg med å få mest mulig ut av kjøretøyet
Olje og Smøring
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy! Vil du bruke riktig kjølevæske, så velg en type som har produsentgodkjenninger for din motor og som oppfyller de internasjonale kvalitetskravene for kjølevæske. Fleetguard kjølevæsker oppfyller disse kravene og er en kjølevæske av høyeste kvalitet Du får optimal beskyttelse mot sylindertæring og korrosjon til -37 grader ved 50/50 miks (vanlig) og -54 grader ved 60/40 miks.
KJØLEVÆSKE
Deler og Utstyr

Koronasituasjonen satte matsystemet på prøve

I pandemien ble vi påmint om hvor viktig matvareberedskapen og matsikkerheten er for oss.

Regjeringen ønsker å legge til rette for et kunnskapsbasert og innovativt landbruk

Klimaendringer, den raske teknologiutviklingen og krav om større effektivitet og klimakutt i jordbruket fører til at matproduksjonen i fremtiden må bygges på ny og oppdatert kunnskap

Det er spennende å følge med landbruket`s satsing på bærekraftig matproduksjon, grønn omstilling, tilegning av nye kunnskaper, teknologiutvikling og digitalisering

Det jobbes med tett kopling mellom forskingsmiljø og næringsliv som er viktig for at mange små og mellomstore bedriftene i landbruket skal vere konkurransedyktige og kunne omstille seg i en økonomisk krevende tid som følge av koronapandemien

 

Økende temperatur og lengre vekstsesong

Økende temperatur og lengre vekstsesong gir større muligheter for å dyrke  korn også i Nord-Norge. Tidligere var dyrking av bygg i nord vanleg, men gitt sterkt tilbake etter andre verdenskrig. Vi er stolt over å kunne samarbeide med kunder over hele Norge. I tusener av år har bønder  gitt livsgrunnlag for mange mennesker. Jordbruket er en viktig distriktsnæring i stadig utvikling der potensiale for nye produkter og tjenester er stort, og prega av rasjonalisering og effektivisering.

 

Høykvalitets filter og filterelementer til landbruk og skogsdrift.

Vi gjør det enkelt for deg!

TRYGT OG ENKELT med Fleetcool OAT kjølevæske!

En type kjølevæske som du kan bruke på alle dine landbruksmaskiner

Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG(etylenglykol) som du kan bruke til hele maskinsparken. Anleggsmaskiner, lastebiler, busser, personbiler og motorer i tung drift. Har produsentgodkjenning fra alle de store motorprodusentene.

Har markedets beste garant! Dekkes av Cummins garantien fra installasjonsdato og gjennom hele den anbefalte levetiden for produktet.

 

Fleetcool OAT kjølevæske. 40 % av alle motorproblemer skyldes feil vedlikehold av kjølevæskesystemet Med kvalites kjølevæske fra Fleetguard minimerer du vedlikeholdskostnadene. på alle kjøretøy! Markedets beste garanti.
Fleetcool OAT kjølevæske

Jorvern

Kulturlandskap

E10 Hålogalandsveien - Statens vegvesen stiller strenge krav til miljø - og klimakrav.

Strenge miljø – og klimakrav

Bærekraftige Twinca Dumper E-800. Med Twinca`s E-800 får du en 100 % elektrisk drevet motor med lastekapasitet på hele 800 kg. Ideelt for større byggeprosjekter.

Twinca Dumper Elektrisk

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2024

Konferansen for deg som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon.

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Les mer

Årets FN tema «The Air We Share»

Det er store forskjeller på luftfilter i fht. effektivitet.

Samfunnet bærer høye kostnader for luftforurensning på grunn av de negative innvirkningene på bla. økonomien og arbeidsproduktivitet. De økonomiske fordelene ved  innvisteringer i luftforurensning`s kontroller gir klart kostnadseffektive løsninger for håndteringer av luftforurensning

Vil du bidra til en grønnere morgendag? Det er store forskjeller på luftfilter i fht. effektivitet Derfor er det viktig å bruke luftfilter som har tilstrekkelig filtreringsevner og partikkelutskilling i fht. bruken.