Hvorfor er det viktig å bruke Prosess Filterhus i industri og produksjon?

Prosess Filterhus og Prosess Filterposer for sikring av kvalitet på væsker og gasser under industrielle prosesser.

Valg av kvalitet på Prosess Filterhus i ulike bransjer spiller en viktig nøkkelrolle i filtreringsprosesser

I enhver industriell virksomhet er god og effektiv filtrering av avgjørende betydning for å sikre optimal ytelse, pålitelighet og levetid for både maskiner og utstyr. Valg av kvalitet på Prosess Filterhus i ulike bransjer spiller derfor en viktig nøkkelrolle i filtrerings prosesser.

I dagens industrielle og produksjonsmiljøer er det økende fokus på å oppnå ikke bare optimal produksjonseffektivitet, men også å skape sunne og komfortable arbeidsmiljøer.

En nøkkelkomponent for å oppnå dette målet er bruken av miljøvennlige, men også energieffektive filter. Riktige filter spiller en avgjørende rolle i å opprettholde luftkvaliteten, og skaper et inneklima som støtter både trivsel og produktivitet.

Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden før-industriell tid. I tillegg fortsetter havnivået å stige ytterligere.

I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2 må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer, og endring i infrastruktur.

Hva slags type forurensninger du har med å gjøre i en prosess er relatert til bransjen, råvarer og om det er vann, sjøvann, andre typer væsker eller gasser som skal filtreres. 

Prosessfilterhus er designet for å beskytte sensitive komponenter og systemer mot forurensninger som kan skade eller redusere effektiviteten. I industrielle prosesser der pålitelighet er avgjørende blir Prosess Filterhus en uunnværlig del av utstyret.

 

Reduser CO2-Utslipp i produksjonen ved hjelp av høykvalitets filter og filterløsninger

Reduser CO2-Utslipp i produksjonen ved hjelp av høykvalitets filter og filterløsninger. Fremtidens-landbruk-og-skogsdrift.

Industrien står overfor en økende utfordring med å redusere sitt karbonavtrykk, og bidra til klimavennlige produksjoner

 En av de effektive metodene for å oppnå bærekraft i produksjonen er gjennom implementeringen av høykvalitets filter og filterløsninger.

Disse teknologiene ikke bare forbedrer luftkvaliteten, men reduserer også utslippene av skadelige stoffer (inkludert CO2). Filtrene forbedrer også operasjonell effektivitet, og blir en viktig bidragsyter for å oppfylle FN`s bærekraftmål.

Vi kan se litt nærmere på hvordan industrien kan jobbe for å oppnå lavere CO2-utslipp gjennom riktig filtrering:

1. Optimalisert drift av brennere og motorer:

Høykvalitets filter spiller en nøkkelrolle i å opprettholde optimal ytelse av brennere og motorer. Ved å fjerne partikler og forurensninger fra drivstoff og luft bidrar god filtrering til effektiv forbrenning. Dette resulterer i mindre CO2-utslipp per enhet energi produsert. Industrielle anlegg bør velge filter som er spesifikt designet for å møte kravene til deres brennere og motorer for å oppnå maksimal effektivitet.

Hva betyr så betegnelsen «Micron?

«Micron» er en måleenhet som brukes for å beskrive størrelsen på partikler som filtreres gjennom et filter.

En micron, også kjent som mikrometer, er lik en tusendel av en millimeter, eller 0,001 mm. Det er en enhet for lengde som ofte brukes når man snakker om små partikler, spesielt i sammenheng med filtreringsteknologi.

Vær klar over at mikron størrelse på et filter ikke sier noe om effektiviteten på filteret (hvor mange partikler av en viss størrelse som fanges opp i filteret i prosent eller antall).

2. Reduksjon av energiforbruk 

Energieffektive ventilasjonsfilter er utformet for å minimere luftmotstanden samtidig som de effektivt filtrerer luften. Dette bidrar til å redusere belastningen på ventilasjonssystemet, optimalisere luftstrømmen, og dermed senke energiforbruket. Resultatet er ikke bare reduserte driftskostnader, men også et mer bærekraftig driftsmiljø.

Ved å velge filtreringsalternativer som er designet for å minimere luftmotstanden kan industrien redusere sitt karbonavtrykk, og operere mer energieffektivt.

3. Karbonfangst og lagring – Redusert påvirking for naturen

Miljøvennlige ventilasjonsfilter er designet med tanke på å redusere den totale miljøpåvirkningen. Dette oppnås gjennom bruk av resirkulerte materialer, lavt energiforbruk under produksjon, og gjennom filtermaterialer som kan resirkuleres etter bruk. Ved å velge miljøvennlige alternativer kan industri- og produksjonsanlegg bidra til å redusere sitt økologiske fotavtrykk og oppfylle FN`s bærekraftmål.

Avanserte filterløsninger inkluderer teknologier for karbonfangst og lagring (CCS). Dette innebærer å fange CO2-utslippene fra industrielle prosesser før de slippes ut i atmosfæren. Implementering av CCS i kombinasjon med høykvalitets filterteknologi gir industrien en direkte vei mot betydelig reduksjon av CO2-utslipp.

4. Optimalisert prosesskontroll:

Nøyaktig og presis prosesskontroll er essensielt for å minimere energitap. og unødvendig CO2-utslipp. Høykvalitets filter bidrar til å opprettholde rene og effektive prosesser, og støtter dermed optimal prosesskontroll. Dette er spesielt relevant i produksjonsanlegg der nøyaktig temperatur- og trykkstyring er viktig for å unngå unødvendig energiforbruk.

5. Kontinuerlig overvåking og vedlikehold:

Implementering av regelmessig overvåking og vedlikehold av filtreringssystemer er avgjørende for å sikre at de fungerer optimalt. Tilstrekkelig vedlikehold bidrar til å forhindre lekkasjer, tetthetsproblemer og andre utfordringer som kan føre til økte CO2-utslipp. Industrien bør etablere klare rutiner for inspeksjon og vedlikehold for å sikre at filtreringssystemene er i topp stand.

 

Prosess Filterhus 

Forebygging av driftsstans og økt lønnsomhet gjøres via bruk av høy kvalitet på både Prosess Filterhus og Prosess Filterposer i ulike bransjer.

Amazon filters Ltd, en av Europas ledende produsenter av filtre for vannbehandling, næringsmiddel, farmasi, havbruk, kjemi og olje/gass.

Prosess Filterhus fra Amazon-56-serie

Innovative filtreringsprosesser med Prosess Filterhus for ulike bransjer

Hver dag hjelper våre pålitelige løsninger flere bransjer med å holde kontroll over filtreringsprosessen med hjelp av Prosess Filterhus og Prosess Filterposer i ulike bransjer.

God filtrering sikrer også bærekraftig produksjon, og FN`s bærekraftsmål er medlemslandenes viktigste verktøy for å skape en bærekraftig verden.

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Det nære samarbeidet mellom bedrifter, kunnskapsmiljø, arbeidstakere og myndigheter har spilt en viktig rolle i den historiske utviklingen av Norge som havnasjon.

Marinefartøy

Norsk havbruksnæring er forskningsbasert, og blant de mest industrialiserte marine matproduksjoner i verden.

Regjeringen vil skape blå jobber.

God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon, og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. 

Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til driftsstans.

Når du er ute på havet har effektiv og trygg drift av fartøyet avgjørende betydning.

Det finnes et bredt produktsortiment av filterhus med filterpatroner og filterposer for alle typer prosesser for kundetilpassed løsninger. 

Det finnes bla. filterhus for vann, kjemikalier og gasser.

Filterhuset er beholderen. Filterelementet er selve innsatsen som sitter inne i filterhuset, og som fjerner forurensninger (partikler, urenheter) i den væsken som blir filtrert. Filterhus må dimensjoneres mht. trykk kapasitet, viskositet, temperatur, finhet med mer.

På en service er det kun filterelementet som blir byttet. Filterhuset kan inneholde ett eller flere filterlementer, avhengig av kapasiteten.

 

Marienfartøy

Parts AS - Leverandør av innovative, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon.

Olje – og gassindustrien

Filter til Industri og Produksjon. Bakeri

Matindustrien

Kjente høykvalitets Filter og Utstyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen kraftproduksjon.

Kraftproduksjon

Kjemisk Industri

Farmasøytisk Industri

Prosess Filterhus og Prosess Filterposer brukes til å filtrere partikler fra væsker som olje, kjemikalier eller vann, eller fra gasser som luft eller nitrogen

Utvalget av trykkfilter (filterhus til bla. hydraulikk) strekker seg fra et standard filterhus for lavtrykk til robuste filterhus for ekstremt høye trykk som 750-1200 bar.

Filterhus er viktig for å opprettholde renhet og kvalitet i industrielle prosesser, og kan forhindre skader på utstyr og produkter.

De kan også bidra til å redusere avfall og kostnader knyttet til behandling og fjerning av forurensninger.

Det er viktig å velge riktig type filterhus for en gitt bruk, avhengig av faktorer som strømningshastighet, temperatur og kjemisk kompatibilitet.

Vedlikeholde og rens av filterhuset regelmessig er også viktig  for å sikre at det fungerer optimalt.

Kjemisk Industri

Samtidig som internasjonale avtaler de siste tiårene har regulert bruken av en rekke farlige kjemikalier, bidrar en raskt voksende industri til at stadig nye typer kjemikalier havner på markedet.

Matindustrien

Bærekraftige matsystemer er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. På veien dit inviteres alle FNs medlemsland til å rapportere om status for deres nasjonale arbeid med bærekraftige matsystem. 

Mer om bærekraftig matsystem

«Et bærekraftig matsystem leverer matsikkerhet og ernæring til alle på en slik måte at det økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlaget for matsikkerhet og ernæring for framtidige generasjoner opprettholdes.»

Nasjonal dialog om bærekraftige matsystem

Filterhus med filter eller posefilterhus for prosess?

God filtrering sikrer bærekraftig produksjon med mindre forurensninger i luft, vann og på land. Ved å forlenge levetiden på maskiner og utstyr, redusere oljeforbruket (færre oljeskift), og maskineier unngår kostbare driftsstanser.

Prosess Filterhus fra Amazon-56-serie

Filterhus prosess

Amazon – 56 – Serien

84011UAN20A1EE

Filterpatroner prosess. Parts AS leverer et stort utvalg filterpatroner av høy kvalitet til filterhus innen prosessindustri fra Amazon Filters.

Filterpratoner prosess

Posefilter innsatser for prosess filterhus. Parts AS leverer et stort utvalg av posefilter av høy kvalitet til filterhus innen prosessindustri fra Amazon Filteres.

Posefilter prosess

19HO025-1GYEP

Posefilter HVAC

Posefilter for ventilasjon brukes i luftbehandlingssystemer, både innen industrielle og kommersielle applikasjner. Et posefilter forbedrer luftkvaliteten innendørs.. Posefilter-104002. Posefilter-46242.

Varemerke: Interfil

Posefilter for ventilasjon brukes i luftbehandlingssystemer, både innen industrielle og kommersielle applikasjner. Et posefilter forbedrer luftkvaliteten innendørs.. Posefilter-104002. Posefilter-46242.

Interfil – Norsk filterprodusent

Interfil er en norsk filterprodusent som holder til i Skjåk i Norge

Selskapet har bevisst satset på å utvikle miljøvennlige ventilasjonsfilter med mål om å utvikle filter, som har lavest mulig energiforbruk under drift uten at det går ut over filtreringsevnen.

 • Filtrene som leveres er testet og godkjent i henhold til gjeldende internasjonal standard, ISO16890:2016
 • Filtrene er P-merked, som er bransjens strengeste sertifiseringsordning
 • Har Norges mest avanserte laboratorie for testing av ventilasjonsfilter
 • Har egen forsknings – og utviklingsavdeling 
 • Produksjonsprosessen er svært energieffektiv. Strømmen som brukes er utelukkende hentet fra lokal, fornybar vannkraft i Skjåk
 • Bruker fornybare råvarer fra blant annet skandinavisk skog i miljøfiltrene
 • Rammene i filtrene er Co2-nøytrale, og du kan forbrenne filteret etter bruk

Bærekraftig produksjon i Interfil

 

Amazon Filters tilbyr et bredt utvalg av Prosess Filterhus og Prosess Filterposer i ulike bransjer egnet for mindre prosessstrømmer der det kreves enkelt filterpraton

Amazon filters Ltd, en av Europas ledende produsenter av filtre for vannbehandling, næringsmiddel, farmasi, havbruk, kjemi og olje/gass.

Høykvalitets 50-serien leveres for mindre prosesstrømme der det kreves en enkelt filterpraton.

51-serien er egnet for generelle bruksområder, og 52-serien og 53-serien er designet for høyere trykk.

Parts AS leverer serier fra Amazon Filters for vann, kjemikalier og gasser

Serier:

 • Filterhus med 1 filterpatron
 • Filterhus med 3 – 40 filterpatroner
 • Filterhus for næringsmiddel & pharma med 1-12 filterpatroner
 • Filterhus med 1-6 posefilter
 • Filterinnsatser: patroner, poser eller grovsiler
 • Materialer i henhold til NORSOK, BS og API for olje & gass og FDA, USP og EC Food for næringsmiddelindustrien
 • Kundetilpassede løsninger

NORSOK utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste fagområdene i samfunnet, og er utgiver av Norsk Standard.

Prosess Filterposer for Prosess Filterhus

Parts AS leverer et bredt utvalg av Prosess Filterposer for Prosess Filterhus av høy kvalitet innen prosessindustri fra Amazon Filters.

Vi kan levere et stort utvalg av Prosess Posefilter  av høy kvalitet til filterhus innen prosessindustri fra Amazon Filters.

DuoLine-filterposer er utformet for å gi en effektiv filtrering med ulike filtermedier for et brett spekter av applikasjoner.

De produseres med den nyeste teknologien for å sikre strukturell integritet og for å gi større sikkerhet under krevende prosessforhold.

DuoLine PP-, PE-, NY-, NX-, TT-, og UT-sortimentet har et filtermedia av nålefilt som gir både overflate- og dybdefiltrering for maksimal smusskapasitet.

 • 4¼”, 5½” og 7”
 • Finhet: 0,5 µm – 1 000 µm 
 • Materialer: PP Polyester, Nylon, Nomex eller PTFE
 • Egen serie med oljeabsorberende poser
 • Alle filterposene er silikon frie
 • Egen serie med kurver i rustfritt stål
 • Kan leveres med stålringer eller PP flenser
 • Kan leveres iht. EU Food og FDA standarder

SWK 2000 serien fra Separ – Robuste diesel forfilter med vannutskiller

Enkle og doble forfilter for separasjon av både emulgert og fritt vann fra diesel for marine og anlegg

 • Med duplex versjonen kan du bytte filter under drift
 • Du kan også drenere filteret hvis det går tett og du ikke har et reserveelement tilgjengelig
 • Kapasiteter. 5-260 liter/min.
 • Ulike varianter med vannalarm, vannsensor (prober) og vakuum manometer.

CE merkede fritidsbåter krever varmeskjold (iht. ISO 10088), og klassede båter krever metallbolle (Veritas godkjent)

 

Separ-Filter-Vannutskiller-SWK2000-Serie

Bio-Protect 2 – Norskproduserte tilsetningsstoffet for fri tank av dieseldyr

Dieseldyr er alger, baketerier og sopp (mikrober) som vokser i overgangen mellom vann og diesel nederst i dieseltanken.

Dieseldyr trenger vann for å eksistere. Klarer du å ta forhåndsregler som forhindrer kondens i dieseltanken, så kan du også klare å unngår dieseldyr. Da tetter mikrobene heller ikke igjen drivstoffiltrene på maskinen.

De trives best i grensesjiktet mellom diesel og vann, hvor de oppholder seg mest i vannfasen og føden er diesel.

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Bio-Protect 2 oppfyller de veldig strenge miljø – og funksjonskrav som NEMS Chemicals krever for bruk i offshore industrien.

Bærekraftig drift med Prosess Filterhus .
Filterhus Våre bransjer Nyheter