Partikkelteller for kontroll av oljekvalitet og redusert driftsstans

Få kontroll over oljekvaliteten med å installere en partikkelteller.

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406.

 

ta kontakt
CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406

Stasjonære partikkeltellere for overvåking av hydraulikkolje, smøreolje og diesel

Alle former for forurensninger skader hydraulikksystemet på hver sin måte, og krever ulike tiltak. For å finne den beste filterløsningen, er det viktig å vite hvilke typer forurensninger vi har med å gjøre.

Tilstandsbasert vedlikehold (prediktivt vedlikehold) er basert på kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyse. Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på potensielle feil før de oppstår. Partikkeltellere i systemet måler data i sanntid slik at man kan iverksette tiltak umiddelbart. Alt dette fører også til færre laboratorieanalyser, noe som igjen reduserer kostnader.

Noen hydralikksystemer er mer kritisk enn andre, og enkelte systemer har høyere krav til renhet pga. systemets design.

Diesel er blitt renere, og det stilles strengere krav til smøreegenskaper av produsenter av drivstoffsystemer og motorer.

Smøreegenskapene kan påvirkes av faktorer som forurensing, feilfylling og produktfeil. Olje har den egenskap at den redusererer friksjon og slitasje, samt hindrer vanninntregning. Den bidrar også til kjøling og redusert korrosjon(rust).

Oljens flytegenskaper er svært viktige av flere grunner. Den må ikke bli for tykk når det er kaldt. Da kan skader oppstå i motoren, fordi oljen ikke kommer ut til der den skal smøre.

Partikler i oljen skal normalt fanges opp i filter, og kan skape problemer, driftsstans om dette ikke skjer.

Kilde til partikler er viktig å få kontroll på i tillegg til metode for å holde evt. utvikling i sjakk.

I hydraulikksystemet er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft. Den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger.

 

Forskjellige typer av forurensninger i hydraulikksystem:

Smøreoljer ødelegges ved at mikroskopiske partikler akkumuleres i oljen. Ved å analysere oljens kjemiske og fysiske tilstand regelmessig identifiseres maskinproblemer før de blir for store, og vedlikeholdskostnadene reduseres.

 • Faste partikler
 • Oksidasjon
 • Myke partikler
 • Vann
 • Luft

Faste partikler:

Faste partikler er som regel en type forurensning som ikke løser seg opp i olje eller andre væsker. Harde partikler (som metall, sand, gummi, salt og iskrystaller) forårsaker forurensninger i tanken, defekte pakninger, tette ventiler, økt oksidasjon og forringelse av oljen.

Oksidasjon

En av hovedårsakene til nedbrytning av hydraulikkolje er oksidasjon. En kjemisk reaksjon mellom oksygen og hydrokarbon-molekyler i oljen. Oksidativ nedbryting av olje måles i «Acid Number» (AN) eller «Total Acid Number» (TAN). Måltallet viser mengden kaliumhydroksid (KOH) i milligram som er nødvendig for å nøytralisere syrene i et gram olje. Typiske tegn på oksidasjon er at oljen blir mørkere, og at viskositeten øker. Dette vil igjen skape grobunn for slam og harpiks.

Myke partikler

Myke partikler er en annen uoppløselig type av forurensninger som forårsaker problemer på en lang rekke hydrauliske applikasjoner, spesielt turbiner. Forurenset olje som inneholder metall- og fuktpartikler vil oksidere. Noe som resulterer i nedbryting av oljen og et stigende «Total Acid Number» (TAN), og til slutt i dannelsen av harpiks. Denne prosessen skyter fart under temperatursvingninger (varme) som forårsaker varme punkter. Harpiks legger en klebrig film på komponentene i hydraulikksystemet, og fanger opp alle slags partikler. Harpiks er en av de mest undervurderte forurensningene, og vil føre til redusert levetid på oljen, filtrene og systemet.

Vann

Faste partikler er den største årsaken til problemer i et hydraulikk- og smøreoljesystem. Vann kan også forårsake mange problemer, som rust og nedbryting av oljen ved oksidasjon. Vanninnhold i hydraulikkolje måles i RH prosent (Relativ Fuktighet), ppm (parts per million) eller % (vekt eller volum). Med vann i mineraloljer og flammehemmende oljer vil oljekvaliteten forringes.

Luft

I et hydraulikksystem er luften enten oppløst i oljen, eller forekommer som luftbobler. Fri luft vil skape problemer når den passerer gjennom systemets komponenter. Det kan forårsake trykkendringer som komprimerer luften og produserer mye varme i små luftbobler. Denne varmen kan ødelegge både tilsetningsstoffer og selve oljen. Skum i oljen er en god indikasjon på luftforurensning.

Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på mulige feil før de oppstår

 

Mobile partikkeltellere

Har du flere kritiske hydraulikksystemer, tar oljeprøver ofte, så anbefales en mobil partikkelteller. Med raske resultatsvar på oljekvalitet kan du forebygge skader tidlig.

Mobile partikkeltellere fra MP Filtri og Argo-Hytos for on-site og laboratorier, måler og lagrer data på partikler og fuktighet iht. ISO standarder i sanntid. Disse partikkeltellerene er veldig brukervennlige.

Resultater kan enten lagres på enheten, eller skrives ut med den innebygde skriveren. LPA partikkelteller fra MP Filtri kan også brukes for analyse av dieselkvalitet.

Typiske kilder til forurensning i hydraulikksystemet

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406
Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer. Norskproduserte Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.

Det er vanskelig å unngå forurensning  i hydraulikksystemer.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger.

Forurensninger skaper mange problemer:

 • Defekte komponenter
 • Redusert levetid på olje og utstyr
 • Redusert effekt i systemer
 • Driftsstans og nedetid på maskiner
 • Høye vedlikeholdskostnader

Valg av filter og riktig bruk av filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader 

Den beste løsningen for å fjerne og hindre forurensning på lang sikt er å finne sjølve kilden

 1.  Forurenset ny olje ved oppstart eller påfylling av et hydraulikksystem(oljen blitt transportert og lagret i containere, tanker og transportsystemer, noe som medfører fare for forurensning)
 2. Forurensede komponenter
 3. Forurensninger ved inntrengning. Partikler fra omgivelsene trenger inn i hydraulikkoljen gjennom tilfeldige åpninger i hydraulikksystemet (Dette kan skje gjennom pustefilter eller sylinderpakninger som lekker, eller når hydraulikksystemet åpnes for vedlikehold)
 4. Forurensninger som skapes internt i systemet (Temperaturendringer kan skape kondens som igjen medfører vannforurensning, og friksjon av komponenter kan forårsake forurensninger i form av faste partikler i hydraulikkoljen 

 

Det finnes flere typer hydraulikkolje som er tilpasset ulike applikasjoner

 • Mineralolje
 • Syntetiske oljer
 • Biologisk nedbrytbare oljer
 • Flammehemmende oljer

 

 

Contamination Monitoring Sensor (CMS)

CMS in-line partikkelteller overvåker og viser automatisk faste partikler, relativfuktighet (% RF) og temperatur i ulikehydraulikkoljer.

Den er designet for å kunne monteres direkte på systemer som krever tilstandskontroll, og når plass og kostnade setter begrensninger

 

 

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406
Mobil Delvac ™ Motoroljer Teknologi som bidrar til å maksimere motorens levetid. Det finnes et Mobil Delvac™ smøremiddel for alle behov i en dieselmotor, fra oljer for tyngre maskiner til smørefett og kjølevæsker.
Olje og Smøring
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy – skal ikke byttes – enkelt! Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG (etylenglykol) som du trygt kan bruke til hele maskinparken. Med riktig vedlikehold varer den hele motorens levetid og skal ikke byttes.
Fleetcool OAT Kjølevæske
Veivhusventilasjonsfilter for motorer fra kjente varemerker - AF26188
Filter
Blogg