Høykvalitets filter og filterløsninger som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen kraftproduksjon

Vindkraft er en viktig faktor i verdens energiovergang. Selv om vindkraft har hatt betydelig vekst i de siste årene er det fortsatt vannkraft som er dominerende i norske kraftproduksjon.

Vårt samarbeid med kunder i bransjen kraftproduksjon strekker seg fra statlige selskap til små og store kraftverk i kommuner og private anlegg.

I konvensjonelle kraftproduksjonsanlegg som gass- eller kjernekraftverk sikrer industri filter og separatorer med høy kvalitet langsiktig funksjonalitet, og holdbarhet til turbinene og generatorene.

Ved filtrering av vann klarer kvalitets filtreringssystemer vi leverer å forhindre korrosjon, og avleiringer som skader systemer.

Parts AS samarbeider både med små kraftverk i Norge, og ledende aktører inne kraftproduksjon der det blir satset på å være fremtidsrettet og ledende innen miljø – og klimarbeid. Hele tiden jobbes det med å sikre strømforsyningen og verdiskaping i samfunnet gjennom et effektivt og velfungerende kraftsystem.

Den norske kraftforsyningen består i hovedsak av vannkraft, vindkraft og varmekraft

Et særtrekk ved den norske vannkraften er muligheten til å lagre energi.  

Blant alle energikilder er fornybar energi mest miljøvennlig.

Fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp,  er utslippsfrie og fornyes kontinuerlig. Fornybare energikilder er blant annet vannkraft, solenergi, vindkraft og bioenergi. Disse fornybare energikildene kan ikke brukes opp. 

Store konstraster fra fornybare energikilder er olje, kull og gass, som slipper ut store mengder klimagasser.

Forbruket av fossil energi i Norge er særlig knyttet til olje- og gassproduksjon og annen industri, samt transport.

 I omstillingen fra fossil til fornybar energi vil vi vil trenge mer fornybar energi også i Norge.

Det internasjonale energibyrået og verdens klimaforskere har advart at vi må omstille oss vekk fra fossil energi så raskt som mulig hvis vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

80 % av all energien som brukes i verden i dag kommer fra fossile kilder.

Det er høy fokus på miljøsertifisering etter den internasjonale miljøstandarden IOS 14001 i kraftbransjen også.

For å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning fra anleggsarbeid blir det tatt i bruk fornybart drivstoff på flere anleggsplasser. 

Utslippsfrie energikilder som Vind – og Solkraft lar seg ikke skru opp og ned slik som med vannkraft fra vannmagasiner.

Vindkraft kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til et CO2-fritt samfunn med ren energi.

En annen energikilde må benyttes for å balansere energibehovet når det ikke blåser.

Å bruke vannkraft for å regulere den ujevne vindproduksjonen er viktig i dagens kraftsystem.

Dagsproduksjon ved vindkraft 

 

Rikelig tilgang på fornybar og utslippsfri kraft setter Norge i en unik situasjon sammenlignet med de fleste land i verden

Det første kommunale elektrisitetsverket basert på vannkraft ble satt i drift i Hammerfest i 1891.

Norge har i dag over 1000 vannmagasiner med en samlet kapasitet på over 87 TWh. Om lag halvparten av lagringskapasiteten dekkes av de 30 største magasinene. Samlet magasinkapasitet tilsvarer 70 prosent av det norske kraftforbruket.

I 1.kvartal 2021 var produksjonen av kraft på hele 45,7 TWh

Det er 13 prosent høyere sammenlignet med 1. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

 

Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår

 

 • Vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde

De fleste turbiner må kjøres på minst 60 % av full kapasitet. Skjer ikke det kan turbiner skades. Ved bruk av effektive filterløsninger vil dette også være med på å forbygge skader. En produksjonsstans som ikke er planlagt koster tid og penger.

Konsesjonspliktige tiltak ( bygging av vannkraftverk og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg) behandles etter Energiloven og/eller Vassdragslovgivningen.

Forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven, energiloven og tilhørende forskrifter (styringsmekanisme for forsyningssikkerhet)

 

 • Produksjon av solkraft

Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er i vekst.

Oversikt over solkraft i Norge

Furuseth Solkraft ble det første solkraftverk med konsesjon i Norge. Forventet årlig produksjon er 6,4 GWh som tilsvarer forbruket til rundt 10% av husholdningene i kommunen.

NVE har gitt sin første konsesjon til et  landbasert solkraftverk i Norge.

I 2021 la NVE frem en veileder for søknader om å få bygge solkraftverk. Det trengs ikke konsesjon for solkraft på hustak, men større krafverk må ha konsesjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Solgrid AS konsesjon for å bygge og drive Furuseth solkraftverk. 

 

NVE tildeler den første konsesjonen til et solkraftverk i Norge

 

 • Produksjon av vindkraft

Verdens største havvindpark under utbygging(60 % norsk eierandel) har begynt å produsere strøm for første gang, og markerer en viktig milepæl i utviklingen av havvindindustrien og overgangen til et mer bærekraftig energisystem. Dogger Bank i Storbritannia forsterker Nordsjøens nye rolle som Europas fornybare kraftverk, og som sentrum for en verdensledende forsyningskjede for havvind.

Det norske eierskapet på 60 % er gjennom  Equinor (40%) og Vårgrønn (20%).

Dogger Bank utvikles og bygges i et fellesprosjekt (JV) mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn (et fellesforetak mellom Eni Plenitude og HitecVision).

Vårgrønn er et fellesforetak etablert av HitecVision og Eni i 2020 med ambisjoner om å etablere seg som en internasjonal havvindaktør.

Dogger Bank havvindpark tar form

 

NVE eier den nasjonale beredskapen på kraftforsyning

Det er NVE ( Norges vassdrag og energidirektorat) som behandler søknader om konsesjon for bygging av kraftstasjoner, kraftlinjer, transformatorer og andre installasjoner i kraftforsyningen, og reguleringer av vassdrag.

NVE har også med de statlige forvaltningsoppgavene innenfor flom og skredforebygging.

Det statlige foretaket jobber for handtering av klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet og internasjonalisering av bransje og regelverk. I 2021 fylte foretaket 100 år. 

Det er valgt ut 227 anlegg av NVE med høy kulturminneverdi, og startet i 2020 med et prosjekt for å revidere utvalget av kultuminner.

NVE`s listeførte kulturminner over anlegg

Kraftsituasjonsrapporter

 

Det meste av kraftproduksjon i Norge  kommer fra vannkraft

Det «grønne skiftet» handler om at Norge skal kutte store deler av klimagassutslippene frem mot år 2050.

Skal vi klare å nå målene i Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser, krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det «grønne skiftet», og næringslivet en sentral kraft.

Verdens energisystemer endres, og de endres raskt.

Energipolitikken har kommet høyere på den politiske agendaen både i Norge og internasjonalt i de senere årene.

Dette skyldes bla. en økende erkjennelse av at energisektoren må omstilles for at verden skal kunne håndtere klimautfordringene.

Tidligere var det stort fokus på vern av vassdrag mot kraftutbygging. I dag er det i tillegg større grad av fokus på sjeldne og truede arter, økologiske systemer og biologisk mangfold

Om vi når målet om å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med fornybar energi fra sol, vind, vann og bio kan vi klare å løse klima krisen.

Det jobbes for at Norge skal bygge nok fornybar energi og kraftnett til at vi kan fase ut all vår fossile energibruk.

Vannkraft forurenser ikke luften, og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

Vannkraftens fordeler er mange. Den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser, og den er fornybar, forutsigbar og ren.

Vannet kan lagres i magasiner i perioder med overskudd til perioder hvor naturlig tilgang til kraft er lav og forbruket høyt, og gi elektrisitet når behovet er til stede.

FNs klimapanel viser at det er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Da må utslippene ned til null rundt midten av dette århundret.

Selv om fornybar energi ikke gir klimautslipp er det fokus på at ny fornybar energi må bygges slik at konsekvensene for naturen blir så små som mulig. Noen fornybare energiformer har større miljøkonflikter enn andre.

 

IEA samarbeider med myndigheter og industri for å forme en sikker og bærekraftig energifremtid for alle

IEA (International Energy Agency) er kjernen i den globale dialogen om energi, og tilbyr autoritative analyser, data, politiske anbefalinger og virkelige løsninger for å hjelpe land med sikker og bærekraftig energi til alle.

Selskapet er i sentrum av den globale energidebatten, og samarbeider med et bredt spekter av internasjonale organisasjoner og fora som arbeider innen energi.

 

Arbeidsområder til IEA:

Siden 2015 har IEA åpnet dørene for store fremvoksende land for å utvide sin globale innvirkning, og utdype samarbeidet innen energisikkerhet, data og statistikk, energipolitisk analyse, energieffektivitet og den økende bruken av rene energiteknologier. 

Kull forble det dominerende drivstoffet for kraftproduksjon i 2019, og nådde 37 % av den globale elektrisitetsproduksjonen, 10 % poeng foran fornybar energi.

Basert på tilgjengelige data gikk produksjonen av fossilt brensel kraftig ned i 2020 i forhold til 2019 (-5 %).

Verdens Energibalans

 

Hovedprodukter av filter, filterelementer og filterløsninger innen kraftproduksjon

Vi leverer innovative, trygge, kjente høykvalitets filter, utstyr og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet.

Norge er fortsatt en av de mindre aktørene i det europeiske vannkraftsammenheng til tross for den sterke veksten.

I Norge kommer 90 prosent av alle kraftproduksjon fra vannkraft. Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår. Vårt samarbeid som filterleverendør strekker seg fra små kraftverk til større kraftverk ute i distriktene.

Vannkraft

Vindkraft

Solkraft

Varmekraft

Vårt samarbeid som filterleverendør strekker seg fra små kraftverk til større kraftverk ute i distriktene

Har du planer om å skifte ut det gamle filterhuset kan vi i samarbeid med våre filterleverandører gi deg faglig råd og veiledning.

Det kan være effektivt med et selvrensende filterhus for kjølevann eller sirkulasjonsfilter som automatisk vedlikeholder hydraulikk og smøreolje.

Vil du være proaktiv bør du velge utstyr for tilstandsovervåking av kritiske oljesystemer. Vi kan også levere mobile filtertraller med eller uten frekvensomformere og partikkeltellere for rensing av oljesystemer.

Kvalitet på filtrene er viktig for å holde motorer og utstyr rent.

Filtrering bør tilpasses slik at den kan håndtere store vannbelastninger.

Vindmøller på land står også ovenfor utfordringer med støv, pollen og andre former for forurensninger som kan forårsake utstyrsfeil og produksjonstap.

Filterhus og elementer for hydraulikk – og smøreoljer

Det er viktig å bruke filterhus for å opprettholde renhet og kvalitet i industrielle prosesser, og kan forhindre skader på utstyr og produkter. De kan også bidra til å redusere avfall og kostnader knyttet til behandling og fjerning av forurensninger.

 

Filterhus
Filterhus/elementer hydraulikk

Hydraulikkfilter

 • Representerer de største filterprodusentene på markedet, og leverer originale hydraulikkfilter av høy kvalitet
 • Utvalget strekker seg fra et standard skru-på filter til elementer tilpasset spesielle kundekrav med hensyn til kapasiteter, materialer og renhetsklasse.
 • Leverer til kunder over hele Norge
Hydraulikk
FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

Prosess Filterhus 

I dagens industrielle og produksjonsmiljøer er det økende fokus på å oppnå ikke bare optimal produksjonseffektivitet, men også å skape sunne og komfortable arbeidsmiljøer.

Prosess Filter hus eller Prosess Filterposer
Parts AS leverer et bredt utvalg av Prosess Filterposer for Prosess Filterhus av høy kvalitet innen prosessindustri fra Amazon Filters.

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

Ren olje er en forutsetning for at maskiner og kjøretøy skal fungere optimalt med lavest mulig driftskostnader.

Når arbeidsmiljøet er forurenset, belastningene blir tøffe eller vedlikeholdet utsettes, strekker ikke vanlig filtrering til.

Med en filtertralle kan du enkelt fjerne partikler og vann for å unngå unødvendige oljeskift og for å forebygge før de større problemene oppstår.

les mer

Åndingsfilter for inneluft på hydraulikktanker

70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen.

Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.

Fordeler med et åndingsfilter som motvirker fukt:

 • Hindrer kondens og oksidering i tanken
 • Mindre slitasje på maskiner og komponenter
 • Oljen får lenger levetid
 • Reduserte kostnader
 • Redusert nedetid
 • Levetiden på applikasjonene øker og antall driftsstanser reduseres

 

Åndingsfilter brukes blant annet på:

 • Hydraulikktanker 
 • Smøreoljesystemer
 • Dieseltanker
 • Transformatorer G
 • Girkasser

 

Forutsigelse, kontroll og forebygging av forurensninger og nedetid i hydraulikksystemet

Ved å nøye rense oljen og holde den ren ved passende filtrering og tilstandsovervåking kan oljelevetiden og systemets levetid forbedres og vedlikeholdskostnader reduseres tilsvarende.

 

Vi kan levere et bredt utvalg av åndingsfilte av høy kvalitet fra:

 • RMF/Des-Case
 • Filtration Group
 • MP Filtri 
 • Argo-Hytos

 

RMF Systems KL-serie er produsert med utskiftbare deler.
I stedet for å bytte ut hele filterhuset bytter du ut tørkemiddelet – et bærekraftig alternativ.
 
Når luft trekkes inn i utstyret gjennom lufteventilen, fjerner luftfilteret faste partikler mens ZR gelgranulatet fjerner skadelig fuktighet.
 
 
Kondensering
For optimal ytelse av utstyret bør hydraulikk- og smøreoljer holdes fri for faststoff og vannforurensning. De fleste væskereservoarer må puste for å fungere, slik at vanndamp og faste forurensninger kan komme inn.
 
Temperatursvingninger i reservoaret vil føre til at denne vanndampen kondenserer, noe som ikke bare vil forårsake oksidasjon av oljen, men også kan føre til betydelige mekaniske skader.
 
RMF håndterer effektivt både partikkel- og vannforurensninger.
 
 
Des-Case åndingsfilter er et engangsfilter med ZR gel som er et giftfritt tørkemiddel.
 
Engangsfilteret gjør servicen og håndteringen rask og enkel fordi du enkelt kan
erstatte hele filterhuset.

 

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

KL93R

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker KL93R

3DC-2ZR

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktankerDC-3SBRZE

DC-3SBRZR

Selvrensende filterhus for kjølevann

Selvrensende automatfilter for prosess fra Filtration Group (tidligere Mahle), og STF for filtering av prosessvæske og vann.

Komplette automatfilter fra Filtration Group (tidl. MAHLE) og STF for filtrering av prosessvæsker og vann

Offline filteraggregater og vakuumaggregater

 

Utstyr for tilstandsovervåking

Hydraulikk- og smøreolje med og uten fjernovervåkingssystem

Parts AS Logo

 

Din samarbeidspartner på Deler og Utstyr til anleggsmaskiner og motorer.

Ta kontakt
Filter til Anleggsmaskiner og Motorer. Representerer de største filterprodusentene på markedet.

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under.

 

Leverer til kunder over hele Norge!

 

Vi har bransjekunnskap! 

                                                                              VÅRE  VAREMERKER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil

 

 

FILTER

God dieselfiltrering er viktig!

Det er viktig at partikler og vann ikke når frem til motorens injektorer, som har  hårfine toleranser og som slites raskt hvis dieselen ikke er ren. Bakterier tetter raskt filtre, og det kan bli behov for å rengjøre hele drivstoffsystemet.

LES MER

FLEETCOOL OAT (EG) KJØLEVÆSKE PÅ ALLE KJØRETØY!

40 % av alle motorproblemer skyldes feil vedlikehold av kjølevæskesystemet.

Med kvalites kjølevæske fra Fleetguard minimerer du vedlikeholdskostnadene.

 

les mer
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy – skal ikke byttes – enkelt! Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG (etylenglykol) som du trygt kan bruke til hele maskinparken. Med riktig vedlikehold varer den hele motorens levetid og skal ikke byttes.
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy!

Optimal beskyttelse av AdBlue® System

Vi leverer AdBlue® kvalitetsfilter og AdBlue® filterkit som beskytter dieselmotoren (også kalt urea filter).

Utslippskravene dieselmotorer er strenge. Mange maskiner er i dag utstyrt med en AdBlue® tank som bidrar til å rengjøre eksosen og redusere skadelige utslipp.

 

les mer
AdBlue® Filterkit – AdBlue Filterelementer og mindre kit. Kjøretøy med SCR-teknikk krever AdBlue® for å fungere. Med AdBlue® Filterkit er det enkelt for deg å fylle ren AdBlue® fra bulktanken. Filterkitet leveres med filterhus, et filterelement og slangetilslutninger
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Parts AS - Filter leverandør av Fleetgurad Filter.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.