Krav om klimavennlig asfalt!

Statens vegvesen har vært tydlige på at utslipp av CO2 vil få betydning for tildeling av asfaltkontrakter, som har ført til at entreprenører har stort fokus på å få redusert sine utslipp.

De siste årene er det utlyst flere asfaltkontrakter fra Statens vegvesen på riksvegene hvor ikke bare prisen, men også CO2-utslippene avgjør hvem som vinner anbudet.

Det blir stilt krav til entreprenørene om at de i prosjekter skal velges maskiner, utstyr, materialer og løsninger som gir lavere klimagassutslipp.

Statens vegvesen har som mål å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030 ved hjelp av asfaltkontrakter som får krav til egenskaper og klima.

Tilbyder skal selv velge massetype, beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

I tillegg til egenskapskrav vil det også være vekting av CO2. 

Alle asfaltkontraktene på riksveg skal ha CO2-regnskap, slik at vegeier har full oversikt over hvor mye CO2 som blir sluppet ut.

Asfalttypene leveres med en miljødeklarasjon (EPD)

EPD = Environmental Product Declaration

Dermed er det ikke bare pris som teller, men at asfaltentreprenørene kan produsere asfalt med lavt klimagassutslipp.

 

Bærekraftig lavtemperaturasfalt

Ved lavtemperaturproduksjon av asfalt (LTA=low temperature asphalt) kreves det mindre energi. Det er mer milljøvennlig og mindre CO2 blir produsert ved bruk av mindre gasser ved oppvarming.

Helsebringende effekt for arbeider er at det blir langt mindre røykgasser, utslipp av støv av denne asfalten.

LTA prosessen er utviklet av Veidekke og Shell Bitumen for over 20 år siden, men er først de siste årene tatt i bruk av offentlige byggherrer.

Mindre røykgasser gir et bedre arbeidsmiljø og gjør det mulig å legge asfaltdekke på steder der det er restriksjoner på bruk av vanlig asfalt.

Når asfalten blir utsatt for mindre varme under produksjonen, oksiderer asfaltbitumenet mindre slik at asfaltdekket blir mer slitesterkt

Det etableres ECO-Asfaltverk i Norge der asfaltprodusenter har som mål å få konventert sine asfaltverk til å produsere langt mer CO2 vennlig.

 

Hva er ECO -Asfalt?

Til produksjon av vanlig asfalt benyttes fossilt brensel som diesel og gass.

Ved produksjon av ECO-Asfalt er fossilt brensel erstattet med fornybar biogass og bio-olje, som produseres fra restprodukter fra jordbruk, skogbruk og annet organisk avfall.

ECO-Asfalt har den samme høye kvaliteten som vanlig asfalt.

Størst CO2 utslipp er tørkingen og oppvarmingen av steinmaterialet ved asfaltproduksjon.

Etaten er også med i «Grønt skipsfartsprogram» der et av målene er å få båter som transporterer pukk, grus og asfalt over på mer klimavennlige energibærere.

GSP(Grønt Skipsfartsprogram) er partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører med visjon om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Grønt Skipsfartsprogram er finansiert delvis av offentlige bevilgninger over statsbudsjettet og delvis av medlemmene selv.

Det overordnede mål er å bidra til realiserbare løsninger som sikrer effektiv og miljøvennlig skipsfart for å oppnå de nasjonale og internasjonale klima-målsettingerKlimamål: 50% reduksjon og utslippsfrie havner innen ti år.

 

Klimavennlige materialvalg på ny E16 i Jevnaker reduserte utslippene av klimagasser fra prosjektet fra asfalt med 40 prosent og fra betong med 20 prosent.

 

FN`s Bærekraftmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftmål.

Disse målene skal fungere som verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer og tap av natur.

Bærekraftmålene skal sikre at behovene til mennesker som lever i dag ivaretas, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å
ivareta sine.

De fleste av bærekraftmålene er i større eller mindre grad direkte relevante for samferdselssektoren.