Redusert utslipp fra anleggsmaskiner m/ «Stage V»

Europeiske utslippsnormer for motorer som brukes i nye mobile ikke- veimaskiner (NRMM) har blitt strukturert strengere

Hva er Non-Road Mobile Machinery (NRMM)?

Sammenlignet med kjøretøyer dekker NRMM et veldig stort utvalg maskiner som vanligvis brukes på veien

 • Maskiner til hagearbeid og håndholdt utstyr (gressklippere, motorsager, etc.)
 • Anleggsmaskiner (gravemaskiner, lastere, bulldosere, etc.)
 • Landbruks- og jordbruksmaskiner (hogstmaskiner, kultivatorer, etc.)
 • Jernbanevogner, lokomotiver og fartøyer på indre vannveier

Problemet

Forurensende utslipp fra forbrenningsmotorer installert i NRMM (f.eks. Diesel- eller bensindrevne motorer) bidrar betydelig til luftforurensning ved å avgi karbonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) og partikler

Målet

Målet er å gradvis redusere utslippene av forurensende stoffer og å fase ut utstyr med de mest forurensende motorene

Arbeidet med å redusere klimautslippene fra anleggsvirksomhet skjer i alle faser fra planlegging til anskaffelse og gjennomføring

 

Virkningen av den nye NRMM -forskriften

 • Bra for næringslivet og bra for miljøet
 • Beskytter miljøet og forbedrer luftkvaliteten i EU
 • Unngår urettferdig konkurranse fra ikke-kompatible lavprisprodukter
 • Sørger for at det indre markedet fungerer godt for NRMM -motorer
 • Unngår markedsforvrengninger og fragmentering av markedet i EU – sikrer like konkurransevilkår på globale markedet

 

Norges forpliktelser for redusert utslipp

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 50 % og opp mot 55 % i 2030

 I Norsk transportplan 2018-2029 (Samferdsdepartementet 2017) foreslår transportetatene:

 • Utslippet fra bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 % innen 2030.
 • Utslippet fra drift og vedlikehold skal reduseres med 50 % innen 2030.

Klimakur 2030 fastslår at Norge må iverksette omfattende tiltak for å kunne redusere Norges klimagassutslipp i tråd med gjeldende forpliktelser.

Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til klimagassutslipp

En fossilfri anleggs- og byggeplass innebærer bruk av energikilder som ikke gir utslipp avCO2 fra fossile kilder (ordinær bensin og diesel)

Foreløpig er det et begrenset antall og typer nullutslipps anleggsmaskiner tilgjengelig på markedet. Bestillingstiden på maskinene som fins på markedet er ofte lang

 

Kostnader på dagens ombygde elektriske gravemaskiner

Dagens ombygde el. gravemaskiner har kostnader som er langt høyere enn dieselversjonen av samme maskin
 
Korona pandemien har bremset el-ombyggingen av gravemaskiner
 
Leverandører av sentrale komponenter i Europa har blitt hardt rammet av nedstengning og begrensninger
 
I år kommer det flere maskiner, men leveringstiden er lang
 
 

Sany har rask levering på gravemaskiner, og omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse

 
 

Forstå de nye europeiske Trinn V Utslippskravene

Øket effektivitet på din maskin med cummins nye teknologi

Den mest effektive måten å rense nitrogenoksider (NOx) som dieselmotoren produserer er å bruke AdBlue og SCR-katalysator (selektiv katalysisk reduksjon)

EU-kommisjonen definerer reglene for de nye Stage V-standardene  Det betyr at disse reglene gjelder for alle land i EU, også land i Europa som ikke er medlemmer av EU vil kunne velge om de vil følge disse nye standardene eller ikke

De nye Stage V standardene innførte nye, strenge begrensninger på mengden skadelige stoffer i eksosgasser, inkludert nitrogenoksider (NOx), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC) og partikkelmateriale (PM)

En stor utvikling er tillegg av en DPF (for motorene > 36 kW), eller et dieselpartikkelfilter, som er en komponent konstruert for å redusere antall partikler, eller forurensning, som slippes ut av motorene

DPF er designet for å passere motorens eksos gjennom et filter som fanger opp svevestøv og går ut av ren luft fra filteret.

Det vi si at DPF fungerer som en søppelkasse for en Stage V-motors eksosanlegg

 

 

 

Sany`s nye SY305C 32 tonns gravemaskin med «Stage V»

Med Cumminsmotor som tilfredstiller de aller nyeste miljøkravene i hht. Eu`s utslippsregulering
 
«Stage V» introduserer nye grenseverdier for partikkelantallet (PN)
 
Gjelder for alle motorer på mellom 19 kW og 560 kW. Noe som krever at et dieselpartikkelfilter (DPF) er en del av EATS-systemet på motoren
 
I tillegg er det økt fokus på utslipp under drift av maskinen
 
Sany SY305C - 32 Tonns gravemaskin med "Stage V". Sany har rask levering på gravemaskiner, og omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse. Leverer også et bredt spekter av deler og utstyr til de fleste anleggsmaskiner og motorerer

Stage V(trinn V) krever PCD- System

PCD – System (Particulate Control Diagnostic) blir brukt til å identifisere feil i dieselpartikkelfilteret

 

TA kontakt