Bio-Protect 2 – Norskproduserte tilsetningsstoffet for fri tank av dieseldyr

 

Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.

Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer.

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Dette medfører nedsatt eller total svikt i brennstofftilførselen, som utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko.

En rekke båthavarier og problemer med dieseldrevne biler skyldes nettopp slike forhold.

På 500 liter diesel anbefales det 250-500 ml Bio-Protect 2 for å bekjempe et angrep.

Kuren tar knekken på dieseldyr slik at de ikke vil blomstre opp igjen og formere seg videre. Det vil imidlertid alltid være en del levende bakterier tilstede i dieselen uten at dette skaper noen problemer.

Ved et hardt angrep (mye avfall i grovfilteret) vil det være nødvendig med en rengjøring av tanken for å få bukt med problemet. Det er en fordel med rengjøring før de drepes ned. I levende form er dieseldyrmassen løs og sleip, mens når dieseldyrene er drept går de over i en fastere form og henger mer fast i overflaten.

 

Bio Protect 2 for effektiv forebygging av dieseldyr på tanken.
Bio-Protect 2, 250 ml
Bio-Protec 2 5L
Bio-Protect 2, 5 L

Bio-Protect 2 –  En sikker vinner i kampen mot dieseldyr

  • Ikke miljøfarlig
  • Bakterier, virus, sopp- og algebekjempende middel som effektivt bryter ned den totale mikroflora i diesel og diesel-/vann blandinger
  • Løser seg totalt både i diesel og vannfasen ogforbrennes sammen med dieselen. Er ikke skadelig for noen deler
  • Registrert og godkjent i NEMS database for offshore kjemikalier
  • Er brukt av en rekke store aktører i markedet siden 1985
  • Høyeffektivt, flytende konsentrat som brukes til bekjemping og forebyggende behandling mot dieseldyr(baktererier, mugg og sopp)
  • Tilsettes om mulig før tanking for best mulig innblanding
  • Kan tilsettes direkte i dieseltanken, via påfyllingsrør, peilerør, mannhull eller pumpes inn med transferpumpe
  • Trenger ett døgn for fullstendig bekjemmping av bakterien
  • Ikke transportfarlig

Ved store mengder forurensinger i tankene må de rengjøres for å unngå å tette filtersystemet og mekaniske problem.

De senere år har det skjedd mye med dieselen. Innhold av svovel er redusert med 90 % som er bra for miljøet, men ikkje nødvendigvis for dieselens motstandsdyktighet mot bakterier.

 

Avansert biodrivstoff i avgiftsfri diesel

Siden bensin og diesel inneholder biodrivstoff, så betyr dette at dagens omsetning av biodrivstoff gir et årlig bidrag på cirka 1 million tonn CO2-reduksjoner.

I klimaplanen mot 2030 legges det opp til innføring av biodiesel i anleggsdieselen. Fra 2022 vil det med sannsynlighet øke fra 10% med en gradvis økning frem mot 2030.

Avansert biodrivstoff i avgiftsfri diesel

Ny og miljøvennlig diesel stiller et større krav til at en har gode vedlikeholdsrutiner.

Vi anbefaler å sjekke dieselkvaliteten på tanker og maskiner periodisk, for å unngå kostbar nedetid.

Inspiser tanken og grovfilteret regelmessig dersom du har mulighet. Ved filterbytte vil du få en indikasjon på om det er vann/dieseldyr på tanken.

Dosering – Bio-Protect 2

Er du helt sikker på at du ikke er infisert, doser forebyggende.
Er du litt i tvil om du er infisert, bruk bekjempende dose første gangen, og deretter forebyggende.

Forebyggende: 100 ml tuk 500 l

Drepende: 100 ml til 200 l

Dosere drepende første gang, og deretter forebyggende ved hver fylling.

 

Bio-Protect 2 er biologisk nedbrytbart, bioakkumuler og skader ikke motoren.

Bruksområder 

Alle diesel-drevne farkoster, parafin og fyringsolje.

Høykvalitets filter, deler og utstyr til bransje landbruk og skogsbruk.

Landbruk

Dårlig vedlikehold av dieseltanken på gården er ofte synderen når traktoren får motorstopp.

Båter

Dieseldyr kan føre til full stans av båtmotoren pga. tette filtre og tette oppsugningsrør i tanken.

Anleggsmaskiner

Den eneste måten å bli kvitt dieseldyr på er ved å tømme og rense dieseltanken.

Hva er dieseldyr?

Dieseldyr er alger, baketerier og sopp (mikrober) som vokser i overgangen mellom vann og diesel nederst i dieseltanken.

Dieseldyr trenger vann for å eksistere. Klarer du å ta forhåndsregler som forhindrer kondens i dieseltanken, så kan du også klare å unngår dieseldyr. Da tetter mikrobene heller ikke igjen drivstoffiltrene på maskinen.

De trives best i grensesjiktet mellom diesel og vann, hvor de oppholder seg mest i vannfasen og føden er diesel.

 

Miljø og Sikkerhet

Bio-Protect 2 oppfyller de veldig strenge miljø – og funksjonskrav som NEMS Chemicals krever for bruk i offshore industrien.

Bio-Protect 2 - En sikker vinner i kampen mot dieseldyr. Ikke miljøfarlig. Oppfylller de veldig strenge miljø -og funksjonskrav som NEMS Chemidals krever for bruk i offshore industrien.

NEMS Chemicals ® 

NEMS er et selskap som har jobbet med miljødata siden 1991, og har fartstid tilbake til 1986(Novatech AS) med erfaring på miljøansvar og utvikling av de beste  miljøprogramvareløsningene.

Selskapet har siden starten bistått olje- og gassoperatører, kjemikalieleverandører, myndigheter og bransjeforeninger med miljørådgivning.

NEMS Chemicals ®  er en programvare for kjemikaliehåndtering, utviklet for å håndtere øko-giftdata i form av Harmonized Offshore Chemical Notification Format (HOCNF).

NEMS Chemicals® er utviklet for å registrere informasjon om kjemiske produkter og deres stoffer. Dette inkluderer fysiske egenskaper, faremerking og økotoksikologiske egenskaper (dvs. akvatisk toksisitet og potensialet for bioakkumulering og biologisk nedbrytning).

NEMS leverer digital klimarapporteringsportal til Norsk olje og gass.

Med den digitale rapporteringsportalen kan brukere dykke dypt inn i operatørens miljødata, få tilgang til interaktive grafer, tabeller og regneark for ytterligere innsikt.

 

I arbeidet med bærekraft er det viktig å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje.

ESG-policyer er viktige aspekter ved enhver organisasjon, samtidig som de sørger for at de forblir bærekraftige, grønne og virkningsfulle.

Stadig flere styrer knytter ESG til selskapets forretningsstrategi.

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller «Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold» på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til bærekraft.

 

Parts AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter og valgt av samarbeidspartnere og produkter.

 

Med valg av Bio-Protect 2 velger du miljøpassende produkt for bærekraftig drift.

 

Hva er HOCNF dokumentasjon?

Bio-Protect 2 - En sikker vinner i kampen mot dieseldyr. Ikke miljøfarlig. Oppfylller de veldig strenge miljø -og funksjonskrav som NEMS Chemidals krever for bruk i offshore industrien.

HOCNF = Harmonized Offshore Chemical Notification Format

HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) er økotoksikologisk dokumentasjon(miljødokumentasjon) for kjemikalier til bruk i offshorebransjen. Målet er å redusere risikoen for alvorlige utslipp, og påvirkning eller skader på det marine miljøet.

Kravet til HOCNF dokumentasjon gjelder som hovedregel for alle offshorekjemikalier, og leverandører av kjemikalier er ansvarlig.

Et HOCNF dokument forteller deg noe om hvordan et kjemikalie påvirker livet i havet. Den inneholder tester for hvordan stoffene som finnes i produktet vil bioakkumuleres, brytes ned og hvor giftige de er. Fra resultatene av disse testene vil kjemikaliet få en klassifisering. Klassifiseringssystemene varierer litt avhengig av hvilket land du registrerer HOCNF.

 

Våre produkter

les mer

Våre bransjer

les mer