Økt lønnsomhet og driftstid med kontroll av anleggsmaskiner i vinterkulden

Effektivitet og forbedringer av sikkerhet og lønnsomhet i bedrifter kan skapes gjennom systematiske oppfølgingssystemer, og via prosessorientert arbeid.  Alt fra daglige aktiviteter til langtidsplanlegging og langtidsprosjekter.

De fleste bedrifter bruker en vedlikeholdsplan for å holde oversikt, og for å ha kontroll over når de ulike anleggsmaskiner i maskinparken skal gjennom vedlikeholdsprosedyrer. Dette gjelder enten det er en månedlig service, eller en årlig og mer grundig gjennomgang.

Styringssystemer gjør det lettere å møte strenge krav, og dokumentasjonsbehov. Styringssystemer reduserer også risikoen for at viktig informasjon i maskinparken forsvinner.

Anleggsmaskiner og utstyr representerer store verdier for de fleste bedrifter innen bransjen bygg og anlegg.. Ved å ha rutinemessige vintervedlikehold av anleggsmaskiner forebygges også personell – og miljøskader. Ved å bygge eierskapet til maskinen både som arbeidstager og arbeidsgiver er styringssystem for involverte viktig bidragsyter for bedre forutsigbart vedlikehold, og en mer driftssikker maskin – og utstyrspark. 

Systematisk og forebyggende HMS-arbeid er lønnsomt, men krever forståelse og kunnskap.

Arbeidstilsynet og HMS

Implementering av innovative prosesser for vintervedlikehold av anleggsmaskiner

Enpunktsleksjoner (EPL) er en av nøkkelfaktorene for å sikre optimal drift, beskytte verdifulle anleggsmaskiner og utstyr, men viktigst av alt er sikkerheten til både utstyr og ansatte.

Et godt ledelse- og styringssystem (ref. ISO 9001:2015) er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring, styring av EPL.

Vintervedlikehold av anleggsmaskiner. Kvalitetsfilter fra anerkjente filterprodusenter på deg globale markedet gir pålitelig filtrering av drivstoffet, og sikrer dermed optimal ytelse.

Styring av enpunktsleksjoner (EPL)

I det utfordrende norske vinterklimaet er det avgjørende for bedrifter med anleggsmaskiner å implementere innovative metoder for vintervedlikehold.

Bruken av EPL verktøyet gir muligheter for sentralisert styring av ulike aspekter, som motorens tilstand til hydrauliske systemer med mer.

Ettpunkts leksjon (også kalt OPL= One Point Lesson) kan brukes til grunnleggende informasjon, praktisk kunnskap, og kunnskap om metoder som:

 • Vedlikeholds aktiviteter som bytting av filter og filterløsninger
 • Rengjøring, og kontroll av anleggsmaskiner og utstyr
 • Smøringer
 • Årsaker til avvik

Tekster bør være enkle, og forståelig med illustrasjoner av bilder.

Suksessfaktorene for en lønnsom, og driftssikker maskinpark  for anleggsmaskiner avgjøres i planleggingsfasen.

Med kontinuerlig tilgang til maskinens data kan eiere og ansvarlige implementere løpende optimaliseringstiltak, som  sikrer at maskiner opererer på sitt beste til enhver tid i hele året.

Optimalisert drivstofforbruk, og effektiv ressursbruk er nøkkelaspekter ved å sikre bærekraftig drift.

Norge og bærekraftsmålene

Et godt ledelse- og styringssystem (ref. ISO 9001:2015) er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring, styring av EPL.

Gode og lett tilgjengelige rapporter for status i maskinparken er viktige styringsverktøy, som kan bidra også til å skape et «levende system» som fungerer optimalt til hver en tid året rundt.

Fordeler med EPL i vintervedlikehold:

1. Sikker drift under ekstreme forhold

2. Optimalisert – og kontinuerlig drift

3. Sikkerhet og velvære for ansatte

4. Bærekraftig drift

 

Implementering av styringssystem iht. ISO9001

ISO 9001 er en globalt anerkjent standard for kvalitetsstyring, og handler om å ha styring og kontroll på bedriften og arbeidsprosesser.

Ledelsessystemer for kvalitet – ISO 9001

Standard Norge – ISO 9001 og ISO900

ISO 9001 

 • Standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet

ISO 9001 

 • Sertifisering av kvalitets ledelsessystem

Ved å innføre et kvalitetsledelse systemer får virksomheten:

 • Økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
 • Tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
 • Styring med interne prosesser
 • Hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • Fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • Større effektivitet
 • Grunnlag for å vurdere forbedringer

Kvalitetsledelse – ISO 9000

Implementering av styringssystem iht. ISO9001 sørger for kvalitetsledelse, og opprettholdelse av bla. bærekraftige praksiser, kvalitet, effektive interne prosesser, spart tid, økt fortjeneste, og effektiv bruk av bedriftens ressurser. Bedriften blir da i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystemer, og prosesser.

Aktive og dynamiske systemer sikrer gode styringsverktøy for alle i bedriften.

Systemet kan hjelpe deg til i større grad å møte kundens forventninger, og sikre forpliktelse i kvalitet.

ISO (International Organization for Standardization)

Sikkert vintervedlikehold av maskinparken via ISO9001

Vedlikehold av maskinparken også i vinterperioden bør behandles som en viktig prosess, og ikke som en enkeltoppgave.

Arbeidsgiver bør sørge for at:

 • Vedlikeholdsarbeiderne eller deres representanter medvirker i arbeidet med å planlegge vedlikehold
 • Berørte medarbeidere informeres

I vintervedlikehold av maskinparken kan bla. ansvarlige via sjekklister sjekke at tiltak er gjennomført i maskinparken for å forebygge driftsstans, og nedetid i vinterkulden.

 1. Kartlegg og vurder risiko
 2. Planlegg
 3. Sikre arbeidsområdet
 4. Bruk riktig metode og utstyr
 5. Utfør arbeidet etter planen
 6. Gjør sluttkontroll

Bedriften vil kunne via systemet lettere fange opp det som ikke fungerer optimalt. Sentralt i et kvalitetssystem er dokumentasjon. Tilgang til relevant informasjon gir effektiv kontroll, og skaper vekst og utvikling.

Noen av kravene i ISO 9001 er at roller, og ansvar skal være klart definert.

Reduserte utgifter med kontroll av anleggsmaskiner i vinterkulden

Implementering av styringssystem iht. ISO9001 sørger for kvalitetsledelse, og opprettholdelse av bla. bærekraftige praksiser, kvalitet, effektive interne prosesser, spart tid, økt fortjeneste og effektiv bruk av bedriftens ressurser. Bedriften blir da i stand til å jobbe mer med målrettet med bedriftens kvalitetssystemer, og prosesser.

Aktive og dynamiske systemer sikrer gode styringsverktøy for alle i bedriften.

Den kan hjelpe deg til i større grad å møte kundens forventninger, og sikre forpliktelse i kvalitet.

Har bedriften din kontroll over maskinparken og oppdrag før vinterkulden kommer over deg?

Skadelige partikler i motoren

Når skadelige partikler som vann og kodens kommer inn i filteret på anleggsmaskiner kan det føre til flere potensielle problemer, som kan påvirke ytelsen og påliteligheten til maskinen.

Det er viktig å være godt forberedt om du ønsker å ta vare på både motoren og anleggsmaskinen. Når det er kaldt gir det ekstra belastning for motoren. Rutiner for vintervedlikehold av anleggsmaskiner, og forebyggende tiltak reduserer risikoen for mekanisk slitasje, motorfeil, og andre uventede driftsproblemer.

Selv de reneste dieselmotorer får skyhøy utslipp i vinterkulden.

Utslippskravene til en dieselmotor er strenge. Mange maskiner er i dag utstyrt med en AdBlue® tank som bidrar til å rengjøre eksosen, og redusere skadelige utslipp.

Renseteknologien og tilsetningsstoffet Adblue® som skal redusere utslipp fryser når temperaturen blir for lav.

Har kjøretøyet stått tilstrekkelig lenge i temperatur under ca. minus ti grader vil den såkalte SCR-katalysatoren ikke fungere, og AdBlue væsken fryser.

AdBlue®  Filterelementer og  Filterkit

 

Tomgangskjøring påvirker omgivelsen og lønnsomheten negativt

 

Tomgangskjøring kan omfattes av både Veitrafikklovens paragraf 3, og Trafikkreglenes paragraf 16

 • I Norge reguleres tomgangkjøring av Veitrafikkloven. Tomgangkjøring refererer til praksisen med å la motoren gå mens kjøretøyet står stille, uten at det er nødvendig for fremdrift.
 • Veitrafikkloven har bestemmelser for å begrense og regulere denne praksisen.

Lov om vegtrafikk (Vegtrafikkloven)

Knut Skårdalsmo (en av Norges ledende eksperter på motor og drivstoffteknologi) sier at det verste man kan gjøre både med tanke på motorens «ve og vel» og ikke minst miljøet er å la motoren «gå seg varm» på tomgang.

Hverken støy eller avgasser er spesielt hyggelige for andre rundt deg.

Tomgang betyr å kjøre bilens motor uten at kjøretøyet er i bevegelse. Det skaper økt drivstoff forbruk og utslipp. Det er derfor alltid best å unngå tomgang der det er mulig, og slå av motoren når du ikke trenger å kjøre bilen.

Tomgangskjøring kan omfattes av både Veitrafikklovens § 3, og Trafikkreglenes §16.

Du kan risikere bot dersom du  blir tatt for unødig tomgangskjøring.

Paragraf 3 viser til en grunnbestemmelse om hensynsfull, aktsom og varsom ferdsel i trafikken

I trafikkreglenes paragraf 16 er tomgangskjøring presisert. Man skal ikke kjøre unødvendig støy og utslipp av eksos.

 

Utslippskravene og systemer som monteres på dieselbiler er ikke laget for norsk vinter

Tilsetningsstoffet Adblue® som skal redusere utslipp, fryser når temperaturen blir for lav

Står kjøretøyet tilstrekkelig lenge i temperaturer under omtrent minus ti grader, vil Adblue® væsken fryse, og den såkalte SCR-katalysatoren vil da ikke fungere.

Produsenter av dieselbiler har derfor måtte øke bruken av såkalt selektiv katalytisk reduksjon (SCR) på biler.

Euro 6 er en utslippsstandard som er innført for kjøretøy i Europa, for å regulere og begrense utslippene av skadelige stoffer fra forbrenningsmotorer, spesielt nitrogenoksid (NOx).

Denne standarden gjelder for både bensin- og dieselkjøretøy,  og har som mål å redusere luftforurensning og forbedre luftkvaliteten.

Siden 1992 har EU håndhevet stadig strengere grenser for kjøretøyutslipp. Kjent som Euro-utslippsstandarder.

Euro 6 ble introdusert 1. september 2015 og er den siste i rekken av klassifiseringer som bidrar til å redusere forurensningsutslipp fra nye bensin- og dieselbiler.

Euro 6-standarden krever et NOx-utslipp som ikke overskrider 0,08 gram pr kilometer, mens Euro 5-kravene var maksimalt 0,15 gram NOx per kilometer.

Nitrogenoksider (NOx) er en gruppe gasser som inneholder nitrogen og oksygen.

De to hovedkomponentene i NOx er nitrogenoksid (NO) og nitrogenoksid (NO2).

Disse gassene dannes under høy temperatur forbrenning, som forekommer i forbrenningsmotorer, kraftverk, industriprosesser og naturlige fenomener som lynnedslag og skogbranner.

NOx er en betydelig forurensende substans, og har flere negative miljø- og helseeffekter.

NOx er derfor en viktig bidragsyter til global luftforurensning, og har betydning for klimaendringer.

 Det beste man kan gjøre er å la motoren gå på tomgang kun i noen sekunder før man starter bilturen og deretter kjøre med moderate turtall og belastninger de første kilometrene, samt selvsagt å benytte motorvarmer dersom man har det sier Skårdalsmo i 

Tiltak for å redusere NOx:

Regulering og overvåkning av NOx-utslipp er en viktig del av miljøforvaltningen for å bevare luftkvaliteten, og redusere helseeffekter forbundet med denne typen forurensning.

 • Euro-standards: Implementeringen av utslippsstandarder som Euro 6 i bilindustrien har bidratt til betydelige reduksjoner i NOx-utslipp fra kjøretøyer
 • Rensingsteknologier: Bruk av teknologier som selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® har vist seg effektivt for å redusere NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer
 • Renere brensel: Overgangen til renere brenseltyper og fornybar energi bidrar også til å redusere NOx-utslipp

 

Oljeskift og smøring 

Sørg for å følge produsentens anbefalinger for oljeskiftintervaller. I kaldt vær kan det være ekstra lurt å ha fokus på smøringen ved lave temperaturer. Kontroller også at alle smørepunkter blir grundig smurt for å forhindre slitasje.

 

AdBlue®  Filterelementer og  Filterkit

Kjøretøy med SCR-teknikk krever AdBlue® for å fungere. Med AdBlue® Filterkit er det enkelt for deg å fylle ren AdBlue® fra bulktanken. Filterkitet leveres med filterhus, et filterelement og slangetilslutninger 

AdBlue® filterelement U620-2Y-KIT

 

Ved å forstå utfordringer i vinterkulden kan man sikre optimal ytelse av anleggsmaskiner selv i vanskelige vinterforhold

 

Effektiv vedlikehold av maskinparker i vinterkulden.

Økt fokus på vintervedlikehold av maskiner via enkle grep

Vedlikehold med rengjøring

Regelmessig vedlikehold er essensielt, og særlig viktig når det gjelder anleggsmaskiner som blir påvirket av kaldt vær.

En ren maskin er en effektiv anleggsmaskin.

Om vinteren har anleggsmaskiner en tendens til å akkumulere snø og is under arbeid. Dette kan føre til ubalanse, redusert manøvrerbarhet. Det kan til og med skader på maskinens komponenter. Regelmessig rengjøring fjerner effektivt denne akkumuleringen, sikrer jevn drift, og forhindrer potensielle problemer.

Is og snøakkumulering på maskiner kan føre til farlige arbeidsforhold. Dette gjelder spesielt for områder som trinn, stiger og innganger. Rengjøring sikrer et sikkert arbeidsmiljø for maskinfører,  og reduserer risikoen for ulykker.

Varmesystemer for anleggsmaskiner

En av de betydelige faktorene som kan føre til økt dieselforbruk er kald motor. La oss se nærmere på hvorfor dette skjer, og hvordan forvarming kan være løsningen for en mer effektiv og økonomisk drift.

Uavhengige dieseldrevne varmesystemer blir i mange tilfeller brukt i industri- og anleggsmaskiner. Hydraulikkoljen får riktig temperatur, og maskinfører starter raskere med å få utført arbeidet. En kald motor bruker store mengder diesel. Tid går med til oppvarming, som skulle vært brukt til effektiv driftstimer.

Når en motor starter kald kan den oppleve lavere effektivitet sammenlignet med når den er varm. Dette skyldes at drivstoffet ikke brenner så effektivt ved lave temperaturer. En kald motor krever mer drivstoff for å opprettholde forbrenningen, og sikre jevn drift.

Riktig valg av hydraulikkolje

Mange anleggsmaskiner står utendørs hele året. Velg derfor en hydraulikkolje som tåler kulde, og som eliminerer behovet for varmeelementer i hydraulikktanken iht. produsenten.

Hydraulikkoljer med for høy viskositet forårsaker problemer ved kaldstart. En tregtflytende olje kan skade hydraulikkpumpen, og i verste fall føre til havarier.

Renhet reduserer risikoen for driftsforstyrrelser

Det er nok at en liten mengde smuss presses gjennom systemet for at det skal bli forstyrrelser eller skader. Sikre derfor renheten ved å bruke riktige høykvalitets filter fra ledende filterprodusenter på det globale markedet, og ikke minst ha gode rutiner når det gjelder renslighet ved etterfylling og vedlikehold.

Unngå dieseldyr i tanken

Dieseldyr (også kjent som mikrobiell vekst i diesel) er et vanlig problem spesielt i vintermåneder.

Vann er en viktig faktor som  føre til vekst av dieseldyr. Når vann kommer inn i dieseltanken skaper det et fuktig miljø som er ideelt for mikrobiell vekst.

Forurensninger i tanken, som støv, smuss eller andre partikler tjener som et substrat for vekst av dieseldyr. Disse partiklene gir et godt festeområde for mikroorganismene.

Dersom diesel lagres over lengre tid øker sjansen for mikrobiell vekst. Dette kan være spesielt relevant for maskiner som ikke brukes regelmessig.

 

Forebygg vekst av dieseldyr og opprettholdelse av drivstoffkvaliteten  ved å vurdere følgende tiltak:

 • Hold tanken ren:                                                            Unngå å la støv, smuss og andre forurensninger komme inn i dieseltanken

 • Reduser vanninnhold:                                                      Kontroller at tanken er tett og at vann ikke kan trenge inn. Dråpetrekk eller kondens i tanken kan føre til vannansamling

 • Regelmessig vedlikehold:                                                Sørg for regelmessig inspeksjon og vedlikehold av drivstoffsystemet, inkludert rensing av tanker ved behov    

 • Bruk drivstofftilsetninger:                      Drivstofftilsetninger, spesielt de med biocidinnhold, kan hjelpe til med å forhindre mikrobiell vekst

En sikker vinner i kampen mot dieseldyr

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Bio-Protect 2 - Norskprodusert
Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer. Norskproduserte Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.

Vedlikehold av landbruks – og skogsmaskiner vinterstid

Vedlikehold av landbruksmaskiner

Prioriter vedlikehold og service på landbruks – og skogsmaskiner med kvalitets filter

Opprettholdelse av  sikkerheten på landbruks – og skogsmaskiner er  avhengig av jevnlig ettersyn og vedlikehold. 

I tillegg til anbefalte serviceavtaler er det mye du kan gjøre selv for å vedlikeholde maskinparken på gården.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger.

Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger skaper mange problemer, blant annet:

 • Defekte komponenter
 • Redusert levetid på olje og utstyr
 • Redusert effekt i systemer
 • Nedetid på maskiner
 • Høye vedlikeholdskostnader

Typiske kilder til forurensning i et hydraulikksystem

Smøreoljer og hydraulikkolje miste sine forutsetninger ved at mikroskopiske partikler akkumuleres i oljen. 

Forurenset ny olje
Ved oppstart eller påfylling av et hydraulikksystem antar man gjerne at den nye hydraulikkoljen er ren. Innen påfyllingen skjer har oljen blitt transportert og lagret i containere, tanker og transportsystemer, noe som medfører fare for forurensning.

Forurensede komponenter
Selv om vedlikehold er viktig er dette også en kilde til forurensning. I tillegg er hver ny komponent som installeres også en mulig risiko for forurensning.

Forurensninger ved inntrengning
Partikler fra omgivelsene trenger inn i hydraulikkoljen gjennom tilfeldige åpninger i hydraulikksystemet. Dette kan skje gjennom pustefilter eller sylinderpakninger som lekker, eller når hydraulikksystemet åpnes for vedlikehold.

Forurensninger som skapes internt i systemet
Forurensninger kan også utvikle seg inne i selve hydraulikksystemet. Temperaturendringer kan for eksempel skape kondens som igjen medfører vannforurensning, og friksjon av komponenter kan forårsake forurensninger i form av faste partikler i hydraulikkoljen.

 

 

Filter til landsbruks - og skogsmaskiner.
Landbruks Skogsmaskiner
SEPAR 2000 VANNUTSKILLER Med dieselforfilter med vannutskiller fra Separ kan du forebygge motorstans. Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til at motoren stopper på marinefartøy
Separ Filter med vannutskiller
Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer. Norskproduserte Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.
BIO-Protect 2 Fri tank for dieseldyr