Strengere klimakrav til E10 Hålogalandsveien

E10 Hålogalandsveien - Statens vegvesen stiller strenge krav til miljø - og klimakrav.

E10 Hålogalandsveien mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kan endre bransjen.

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.

Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021. Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for vegbygging.

Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Denne delen av E10 Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt som skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen.

Prosjektet E10 Hålogalandsveien

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget skal stå ferdig sent i 2028. 

Det skal bygges en rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.

Prosjektet omfatter etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, samleveier for avlastet veinett, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Partene har inngått en avtale om «tidlig arbeid», og kan starte detaljplanlegging samt mindre arbeid som avskoging og rigging, før kontrakten inngås.

 Veistrekningen vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen, og gi redusert kjøretid mellom stedene.

I prosjektet er det tatt hensyn til å kartlegge områder slik at historien kan bevares for kommende generasjoner. Samarbeid med arkeologer har resultert i funn på både kniv – og spydspisser, steinøkser og harpunspisser.

Klikk deg inn på linken under for mer informasjon

E10 Hålogalandsveien kan endre hele bransjen

Våre bransjer Entreprenør Bygg og Anlegg Transport