FILTER – KJENTE VAREMERKER – TRYGG HANDEL!

Elektrifiseringen av transport skjer raskt på flere ulike områder, men tilgang på infrastruktur er viktig for videre vekst.

Flere av våre kunder har tatt grep for å redusere klimautslippene knyttet til transport, og det er spennende å følge med tiltakene som blir gjennomført.

«Multimodal transport» eller «kombinert transport» er transport der man kombinerer mer enn en transporttype. Eks. via jernbane, vei og sjøtransport

Vi samarbeider og er filterleverandør til små og store transportselskap i Norge, og har gjennom mange år forsynt trofaste transportkunder med filter og filterpakker til ulike kjøretøy.

Våre kunder har faste oppdrag over hele Norge og i Europa, og er heldt avhengig av at bilparken fungerer slik den skal for å unngå unødvendig nedetid.

Fra hest og kjerre til motorvei

God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn med raske endringer.

Det er viktig med god infrastruktur for å få varer og tjenester frem.

Det jobbes med å videreutvikle infrastrukturen og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi.

Forbedringer av teknologisk modenhet i de ulike delene av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige mot fossile transportløsninger, ligger til grunn for målene om utslippsreduksjoner.

Kravene til standarden på veiene før bilen gjorde sitt inntog var ganske forskjellig i forhold til dagens krav.

Med bilens inntog ble det også stilt høyere krav til dekketype. På veier med stor trafikk ble det i løpet av 1920-årene lagt fast dekke på noen veier. Ved utbruddet av den andre verdenskrigen hadde likevel bare 3,8 prosent av veiene fast dekke

Alle bruene i Norge viser at det ikke er lett å bygge veier i landet vårt.

At veiene ikke var tilpasset tungtrafikk skapte etter hvert utfordringer for transportbransjen med tanke på effektiv transport.

Tiltak jobbes med for å få enda mer effektiv godstransport og bedre veinett.

Nye teknologiske løsninger

Det finnes mange nye teknologier som kan påvirke samfunnsutviklingen og transportbransjen radikalt.

Elektrifisering, automatisering, digitalisering, øket klima – og miljøfokus er noen trender som påvirker transportsystemet.

Det legges press på dagens aktører og åpner opp for nye aktører og nye samfunnsstrukturer.

Autonomi, bedre fører- og beslutningsstøttesystemer og kraftigere navigasjons- og informasjonstjenester er tiltak som kan bidra til bedre effektivisering av godstransporten for alle transportformer. Ny teknologi som 3Dprinting kan også påvirke transportbransjen.

Bulktransport

Lastebil

Kranebil

Marin Dyretransport

Trailer

Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter