Virkemiddel som stadig får økende oppmerksomhet er norske bedrifters omstillingskraft for grønnere drift og samfunnsasvar

«Grønn betong» kan være en nøkkel i klimakampen

Karbonfangst og lagring (CCS) er en av mange nøkkelfaktorer for å nå Parismålene og begrense oppvarmingen.
 
CCS er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius.
 
CCS er teknologi som kan fange opptil 90 prosent av karbondioksidutslippene  (CO2) som produseres gjennom bruk av fossilt brensel i produksjon av elektrisitet og industriprosesser, noe som forhindrer karbondioksidet i å gå ut i atmosfæren.
 
Teknologien vil stå sentralt når det gjelder å avkarbonisere sement – og stålindustrien.

Verdens sementindustri står for seks til åtte prosent av verdens utslipp av klimagassen CO2.

Det jobbes med bærekraft og innovasjon for å redusere klimafotavtrykket og ressursbruken som er bra for både mennesker og miljøet.

Sement er bindemiddelet som gjør grus og småstein til betong. Under oppvarmingen blir CO2 produsert i stor skala.

Ved forskningprosjekter som er gjennomført viser det seg at det er stort potensiale for å bygge mer bærekraftige og lettere broer, og dermed redusere CO2 utslippene.

I det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications er resultatene av forskningsprosjekt publisert, og indikerer at potensialet er stort.
En stor konstruksjon har et stort klimaavtrykk, og betong er det mest utbredte byggematerialet i brusektoren.
 
 

Norden ligger langt fremme på utviklingsskalaen, miljøfokuset er høyt og sterkt

 

Statens vegvesen arrangerer Brukonferanse  den 22.11.2021 som strekker seg over 2 dager med spesielt søkelys mot klima i år. Det vil bli presentert aktuelle, pågående forsknings – og utviklingsprosjekter som handler om «Hvordan bygge grønnere bruer?»
 
Bærekraft står høyt på agendaen hos norske oppdragsgivere og entreprenører og flere vektlegger CO₂-utslipp høyt i noen av tildelingene sine.
 
Betongproduksjon står for rundt 3 prosent av CO2.‐utslippene i Norge, og 5 prosent av utslippene på verdensbasis.
 
Fremtidens sementproduksjon må bli grønnere enn den er i dag, da betong er et av verdens mest anvendte materialer og anses som en klimaversting.
 
Det er derfor avgjørende å velge produkter med lave klimagassutslipp.
 
Betongindustrien har som mål å bli karbonnøytral innen 2050. For å nå målet er industrien i stor grad avhengig av teknologi som karbonfangst – og lagring.
Teknologien er fortsatt under utvikling gjennom bla. prestisjeprosjekter.
 
 

Danmarks tekniske universitet (DTU) og COWI har studert hvordan man kan redusere vekten på brudekker ved å optimalisere strukturene, for dermed å kunne øke spennet

 
Den nye utformingen av brobjelker kan gi en vekt- og CO2-reduksjon på opptil 20 prosent for hele broen, noe som selvfølgelig er fordelaktig for klimaet, sier teknisk direktør i COWI Henrik Polk som har deltatt i forskningsprosjektet.
 
Stor konstruksjoner gir stort klimaavtrykk. Betong er det mest utbredte byggematerialet i brusektoren. Mye vil handle om produktoptimalisering og effektiv materialbruk. Ved å bygge bruer mindre bruk av betong, i kombinasjon med alternative og kortreiste materialer, så hjelper vi klima reelt.
 

Om forskningsprosjektet:

Beregningene av topologioptimaliseringen ble utført på en PRACE superdatamaskin (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Topologioptimalisering kan beregnes for komponenter under mekanisk påkjenning.

Den brukes innen anleggsteknikk, luftfartsteknikk, bil- og kjøretøybygging og i andre grener av maskinteknikk.

 
Norcems sementfabrikk i Breivik i Telemark er en av de største enkeltkildene for klimagassutslipp på fastlandet i Norge.
 
Bedriften har en visjon om nullutslipp av CO2 innen 2030.
 
I lengre tid har Norcems samarbeidet tett med fagmiljø med fokus på håndtering av klimateknologien.
 
To tredjedeler av CO2-utslippene i sementproduksjon kommer fra spaltingen av kalksteinen som brukes som råvare (kalsineringen), og en tredjedel fra selve forbrenningsprosessen. Karbonfangst er derfor den eneste muligheten for å kutte utslippene.
 
Norconcult har fått det prestisjetunge oppdraget , og skal være med på å realisere prosjektet, da konsulentselskapet har vært tidlig ute med å tenke på karbonfangst.
 
Kunnskapen vil derfor være et ganske viktig bidrag til å realisere både nasjonale og globale klimamål.
 
Karbonfangstanlegget på Norcems fabrikk skal stå ferdig i 2024.
 
De første skipene med komprimert CO2 bli skipet ut fra havnen i Brevik for permanent lagring under havbunnen i Nordsjøen.
 
Blir prosjektet en suksess kan det bidra til å kutte store utslipper i Norge og for mange av verdens industribedrifter.