Fremtidens landbruk og skogsdrift

Reduser CO2-Utslipp i produksjonen ved hjelp av høykvalitets filter og filterløsninger. Fremtidens-landbruk-og-skogsdrift.

Bærekraftig filtrering for fremtidens landbruk og skogsdrift

I 2015 introduserte FN «Agenda 2030», og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene omtales som «Sustainable Development Goals, SDGs«

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har koordineringsansvaret for å følgje opp FN sitt berekraftsmål nr 2.

Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og bedre ernæring, og fremje berekraftig landbruk.

Høsten 2023 holdt regjeringen en nasjonal dialog om bærekraften i det norske matsystemet der aktører fra ulike deler av matsystemet møttes.

Rapporten er tredelt:

  • hovedlinjene i regjeringens arbeid med bærekraftige matsystem
  • oppsummerer diskusjonene under nasjonal dialog
  • sammendrag av de skriftlige innspillene.

Bærekraft i det norske matsystemet

FN berømmer Norge for aktiv oppslutning om NF`s bærekraftsarbeid

Bærekraftige filterløsninger i fjøs

Bruken av høykvalitets filter og bærekraftige filterløsninger i fjøs er av avgjørende betydning for å sikre optimal luftkvalitet for både dyr og mennesker.

  1. Beskyttelse av dyrehelse
  • Høykvalitets filter bidrar til å redusere mengden partikler, og støv i luften i fjøset. Noe som er essensielt for å opprettholde god helse for dyrene
  • Filtrering av luften bidrar til å minimere risikoen for luftbårne sykdommer og allergener. Noe som er spesielt viktig i landbruks miljøer

   2. Forbedret arbeidsmiljø

Filtrering av luften gir også fordeler for de som jobber i fjøset. Ren luft skaper et bedre arbeidsmiljø, reduserer eksponeringen for potensielt skadelige partikler, og fremmer trivselen.

  3. Bærekraftige løsninger

Å velge bærekraftige filterløsninger understreker engasjementet for miljøvern. 

 4. Energieffektivitet

Høykvalitets filter kan bidra til å opprettholde en jevn luftstrøm med mindre energiforbruk. Dette ikke bare reduserer driftskostnadene, men viser også en forpliktelse til energieffektivitet.

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2024

Konferansen for deg som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon.

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 07.03.20245

Verdens matvareprogram (WFP)

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nr.1, utrydde fattigdom, og målnr.2, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen.

Hvordan WFPS arbeid endrer liv for null sult

Fremtidens landbruk og skogsdrift

Å plante trær er en viktig del av klimaløsningen. Trær fanger opp store mengder CO₂ som ellers ville endt opp i atmosfæren vår.

I dag driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

Takket være den iherdige innsatsen på 50- og 60-tallet, har vi i dag tre ganger så mye skog som det vi hadde for hundre år siden.

I dag finnes det omtrent 26 000 kjente arter i skogen i Norge.

Livsløpstrær er trær som settes igjen på flata i forbindelse med hogst. Dete er trær som skal få lov til å vokse helt til de dør naturlig. Det er ikke bare dyr som lever på bakken som trives i disse trærne. Slike trær er blant annet viktige for hakkespetter og insekter.

I Norge er nesten all skog miljøsertifisert. Det betyr at skogeiere må oppfylle en rekke miljøkrav nedfelt i det som kalles Norsk PEFC skogstandard.

Ett av kravene er at skogeierne skal sette igjen død ved og livsløpstrær.

Forskning viser at trær som står igjen har betydning for fuglelivet.